Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj usvojen na sjednici UVŽLU Mali Lošinj dana 9. travnja 2014. godine i suglasan od strane LK Rijeka.

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 8. i članka 84. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06, 38/09) i odredbe članka 3. stavak 2. i članka 83. Pravilnika o načinu odrţavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) i članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, odlukom Upravnog vijeća, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 2-14 sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine donosi slijedeći

P R A V I L N I K
O REDU U PUTNIČKOJ LUCI MALI LOŠINJ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu, Lučka uprava), propisuje red u luci i uvjete korištenja lučkog područja luke za međunarodni promet županijskog značaja Putničke luke Mali Lošinj, (u daljnjem tekstu, luka), namjenu pojedinog dijela luke, postupak javljanja, načini uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, premještanja, sidrenja i isplovljavanja pomorskih objekata, način kontrole nad obavljanjem tih radnji i ostale radnje i djelovanja vezane za provođenje reda u luci.

a) Primjena pozitivnih propisa na području luke

Članak 2.
Pored odredaba ovog Pravilnika na području luke primjenjuju se propisi koji se odnose na sigurnost plovidbe, prijelaz državne granice , sigurnosnu zaštitu luke otvorene za međunarodni promet, te carinski, zdravstveni, sanitarni, veterinarski, fitopatološki i drugi propisi.

Članak 3.
Ova pravila primjenjuje se na cijelom prostoru putničke luke Mali Lošinj kojom upravlja Lučka uprava, ili od Lučke uprave ovlašteni koncesionar.

Članak 4.
Red u luci pod nadležnosti Lučke uprave provodi ovlašteni djelatnik Lučke uprave ili od Lučke uprave ovlašteni koncesionar.

Članak 5.
Luku za javni promet može koristiti svaka pravna i fizička osoba pod jednakim uvjetima ispunjenja svih pretpostavki za korištenje luke, a naročito:

1. da luka nije zakrčena,
2. da se plati lučka pristojba i naknada za druge usluge,
3. da se lučke operacije mogu obaviti u roku,
4. da stoje na raspolaganju potrebni uređaji i mehanizacija,
5. da se poštuju odredbe ovog Pravilnika, kao i svi ostali propisani uvjeti.

Članak 6.
(1) Zapovjednik broda ili voditelj brodice, dužan je tijekom boravka plovnog objekta na području luke pridržavati se odredbi ovog Pravilnika.
(2) U slučaju dvojbe upute za primjenu i provedbu ovog Pravilnika i njegovo tumačenje zapovjedniku plovnog objekta ili voditelju brodice daje ovlašteni predstavnik Lučke uprave ili koncesionara.
b) Subjekti koji djeluju na području luke


Članak 7.
1. Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnem tekstu: Lučka uprava) upravlja lučkim područjem luke i provodi red u luci sukladno Pomorskom zakoniku, Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim podzakonskim aktima;
2. Lučka kapetanija Rijeka-Ispostava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Kapetanija) obavlja nadzor nad provođenjem reda u luci i nadzor nad sigurnošću plovidbe u luci;
3. Nadležna policijska uprava odnosno njena ispostava obavlja nadzor nad graničnim područjem putničke luke Mali Lošinj, te na ostalim dijelovima područja luke putničke Mali Lošinj prema odredbama pozitivnih propisa RH, iz kojih proizlaze ovlasti djelovanja nadležne policijske uprave.
4. Carinarnica Rijeka, Carinska ispostava Mali Lošinj na graničnom području putničke luke luke Mali Lošinj obavlja nadzor prema zakonskim ovlastima.
5. Koncesionar je pravna ili fizička osoba koja na osnovi ugovora o koncesiji zaključenog s Lučkom upravom koristi pomorsko dobro za obavljanje gospodarske djelatnosti;
6. Ovlašteni predstavnik luke je ravnatelj Lučke uprave ili osoba koju on u pojedinom slučaju izričito ovlasti, odnosno odgovorna osoba imenovana od ovlaštenika koncesije;
7. Lučki redar je osoba ovlaštena od ravnatelja Lučke uprave ili odgovorne osobe koncesionara a koji se bavi privezom-odvezom plovnih objekata i drugim operativnim poslovima u luci;
8. Peljar je stručna osoba koja obavlja vođenje plovnog objekta i daje stručne savjete zapovjedniku plovnog objekta radi sigurne plovidbe u Luci za brodove koji podliježu obveznom peljarenju, te za one koji zatraže peljarske savjete, sukladno odredbama pozitivnih propisa i odredbama ovog Pravilnika.

Članak 8.
Pojedini izrazi za potrebe ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje: - operativni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za privez plovila u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja - komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti - nautički dio luke je dio luke namijenjen za privez nautičkih plovila. - stalni vez je vez na komunalnom dijelu luke za korištenje kojeg se
zaključuje ugovor s lučkom upravom na minimalno mjesec dana - dnevni ili tranzitni vez je vez na nautičkom dijelu luke - zimovanjem u luci se smatra neprekinuti boravak plovila izvan nautičke sezone u luci na temelju sklopljenog ugovora o zimovanju s lučkom upravom - privezište je izdvojeno lučko područje koje je opremljeno za sigurno
vezanje plovila - sidrište luke je dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje i koji može biti opremljen napravama za vez ili bez naprava.


- plovilo je brod, jahta ili brodica
- dužina plovila je dužina preko svega
- sidrenje je sidrenje uporabom sidrenog sustava broda ili brodice
- naprava za sidrenje je sustav učvršćen za dno koji služi za privez
plovila u črtverovez (mooring, korpomorto)
- osobe su svi ljudi na plovilu, neovisno o njihovoj dobi.
c) Kopneni i morski dio luke


Članak 9.
(1) Putnička luka Mali Lošinj smještena je na južnom dijelu Malološinjskog zaljeva na poziciji: φ = 44º 32,2’ N; λ = 014º 28,2’ E, otok Lošinj, Grad Mali Lošinj, Sjeverni Jadran, Županija Primorsko-Goranska.
(2) Lučko područje luka otvorenih za javni promet obuhvaća sve lučke bazene, sidrišta luke i privezišta koji čine funkcionalnu lučku cjelinu, a za putničku luku Mali Lošinj definirano je članak 5. Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet PGŢ (“Službene novine“ Primorsko-goranske županije 7/99).
(3) Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija, a obuhvaća kopnene dijelove luke te morske bazene kako slijedi:

a) Kopneni dio luke; obuhvaća područje od točke 1 na rubu operativne obale kaja graniči s brodogradilištem, dužine 15 m (ograda brodogradilišta), okomito do točke 28. Zatim nastavlja, paralelno s operativnom obalom do točke 27 koja je sjecište paralela operativnih obala udaljenih 15 metara od obalnog ruba. Od točke 26 granica ide samim obalnim rubom točkama 25 i 24 do točke 23 isključujući dvorišta zgrada, nastavlja dalje istočnim rubom parcele 187 do točke 22 odnosno 21 na obalnom rubnom kamenu privezišta za brodice. Granica nastavlja dalje rubom gradske ulice do točaka 20 i 19, i dalje obalnim kamenim rubom operativne obale do točke 18, odakle se proteže obalnim rubom, granicom s gradskom ulicom, preko lomnih točaka 17 i 16 do točke 15, te dalje nastavlja obalnim rubom širine 3 metra do točka 14, odakle ide preko lomnih točaka 13 i 12 do točke 11, gdje se okomito spaja sa točkom 10, na kraju obale.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica K.O. Mali Lošinj i to: 62/2 dio. 181, 494, 170 dio, 3600 dio i 3601/1 dio što obuhvaća Novu rivu, novi i stari kopneni dio područja Škverić, te Velu rivu i Centar.


Kontinuitet operativnih obala je prekinut u predjelu bazena posebne namjene Škverić i u predjelu dva privezišta za brodice Pn i Ps.


b) Morski dio Luke čine spojnice točaka;
1. φ = 44° 32´ 21,1" N λ = 014° 28´ 06,8˝ E
2. φ = 44° 32´ 21,5" N λ = 014° 28´ 04,8˝ E
3. φ = 44° 32´ 18,1" N λ = 014° 28´ 03,7˝ E
4. φ = 44° 32´ 13,6" N λ = 014° 28´ 06,6˝ E
5. φ = 44° 32´ 07,6" N λ = 014° 28´ 11,8˝ E
6. φ = 44° 32´ 05,1" N λ = 014° 28´ 14,0˝ E
7. φ = 44° 31´ 58,2" N λ = 014° 28´ 21,4˝ E
8. φ = 44° 31´ 58,0" N λ = 014° 28´ 20,1˝ E
9. φ = 44° 32´ 03,0" N λ = 014° 28´ 11,3˝ E
10. φ = 44° 32´ 01,5" N λ = 014° 28´ 10,0˝ E


Unutar morske granice lučkog područja (točaka 1 do 10) nalazi se:
- A, sjeverni bazen, Nova riva;
- B, srednji bazen, Vela riva;
- C, južni bazen, Centar;
- Pn, Škverić sjeverni (nord) – novi bazen
- Škverić, srednji bazen, i
- Ps, Škverić južni (south) – stari bazen.

c) Sidrište
Na lučkom području putničke luke Mali Lošinj nema akvatorija namijenjenog za sidrenje.

d) Stalni međunarodni pomorski granični prijelaz Mali Lošinj

Članak 10.
(1) Područje stalnog međunarodnog graničnog prijelaza luke određuje rješenjem nadležna Policijska uprava, uz prethodno pribavljano mišljenje nadležne carinarnice, nadležne uprave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.


(2) Područje graničnog prijelaza je područje od posebnog sigurnosnog značenja.


(3) Za kretanje i zadržavanje osoba i vozila na području graničnog prijelaza policija izdaje ID iskaznice koje služe kao dozvola i nadzor ulaska i izlaska te kretanja osoba i vozila na području Putničke luke Mali Lošinj otvorene za međunarodni promet sa statusom cjelogodišnjeg međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza.


(4) Plovnim objektima koji radi svoje veličine ili drugog opravdanog razloga, ne mogu pristati uz operativnu obalu graničnog prijelaza, na vlastiti zahtijev, granične formalnosti mogu se obaviti na drugoj operativnoj obali, odnosno na sidrištu van graničnog prijelaza, samo uz prethodnu najavu i uz suglasnost granične policije, carine, kapetanije i Lučke uprave.


(5) Kada se granične formalnosti obavljaju na sidrištu, pri ukrcaju pomorskih vlasti brod je dužan plovilu koje ih prijevozi napraviti zavjetrinu, a službenim osobama osigurati siguran uspon na brod propisanim sizom uz prikladnu opremu i osvjetljenje noću.


II. PODJELA LUČKOG PODRUČJA

Članak 11.

Lučko područje luke je raspoređeno na četiri dijela i to:


1. operativno lučko područje – operativne obale za putničke, teretne i
druge brodove, jahte i brodice,


2. komunalno lučko područje - privezišta za stalni vez plovila,


3. nautičko lučko područje, i


4. sidrište.


III. NAMJENA POJEDINIH DIJELOVA LUKE

Članak 12.
(1) Sjeverni bazen-nova riva (A) namijenjen je prvenstveno kao operativni dio luke za pristajanje putničkih brodova u domaćem i međunarodnom prometu.


(2) Kopneno područje operativne obale je široko 6 metara. Zauzima prostor od žice na južnoj granici Brodogradilišta do sjeverne granice Pn-novog bazena Škverić. Dio površine kopnenog dijela u nastavku do pune širine lučkog područja namijenjen je parkiranju vozila i drugom sadržajima.

Članak 13.
(1) Novi škverić (Pn) je komunalni dio lučkog područja namijenjen za privez brodica na stalnim vezovima.


(2) Operativna obala je široka najmanje 2,5 metara a služi i kao nogostup koji slijedi gradsku prometnicu u nastavku Nove rive. Omeđena je na sjeveru sa putničkom operativnom obalom bazena A, a na jugu sa Škverićom.

Članak 14.
(1) Škverić je dio lučkog područja koji ima posebnu namjenu ; servisiranje, popravak i izvlačenje brodica.


(2) Površina kopnenog dijela, od granice operativne obale do granice lučkog područja namijenjena je za;
- kratkotrajni boravak brodica na suhom radi servisiranja i popravka brodica,
- stacioniranje i rad pokretne dizalice, i
- smještaja odgovarajućih mobilnih objekta za potrebe recepcije, transporta plovila i čuvanje opreme.


Članak 15.
(1) Stari škverić (Ps) je komunalni dio lučkog područja namijenjen za privez brodica na stalnim vezovima.
(2) Obala je široka je 2,5 metara a sluţi i kao nogostup koji slijedi gradsku prometnicu. Omeđena je na sjeveru sa Škverićom, a na jugu s Velom rivom.


Članak 16.
(1) Srednji bazen-Vela riva (B) je lučko područje namjenjeno prvenstveno za brodove redovitog javnog putničkog prometa (zapadna obala).


(2) Kraći krakovi Vele rive, sjeverna i južna operativna obala, namijenjeni su komunalnim vezovima za brodice.


(3) Operativne obale zauzimaju kopneni prostor udaljen 6 metara od obalnog ruba.


(4) Površina kopnenog dijela bazena Vela riva, od kraja operativne obale do granice lučkog područja, namijenjena je za štandove prodajnih ili ugostiteljskih usluga, naprave zabavnih sadržaja i za parkiranje automobila.

Članak 17.
(1) Južni bazen-centar (C) je dio luke namijenjen prvenstveno za operativne obale plovilima putničkog prometa na kružnim putovanjima kao i pristajanju plovila za sport razonodu i rekreaciju. Nautičkim vezovima je namijenjena obala C2, a komunalnim vezovima privezište C6.

(2) Kopneni dio operativne obale je širok najmanje 4 metara i zauzima područje centra grada uz ulicu Riva Lošinjskih kapetana, Trg Republike Hrvatske i gradske ulice Priko. Osim lučkim operacijama namijenjen je i dijelu gradske šetnice.


a) Operativni dio lučkog područja

Članak 18.

(1) Nova riva sjever ( A1), je operativna obala za putničke brodove na redovitim linijama; dužina 110 metara, dubina 9 metara, širina 6 metara, visina 1,3 metra. Na južnom dijelu se nalazi betonska rampa i obala loma, dužine je 12 metara. U pravilu se brodovi privezuju desnim bokom uz obalu.


(2) Mjesto za privez broda bokom uz obalu na Novoj rivi sjever je označen sa brojem A1.


(3) Kada nema putničkih brodova, prvenstvo pristajanja imaju teretni, a zatim ribarski brodovi.


(4) Uz obalu A1. zabranjeno je pristajanje brodova duţine veće od 100 metara.


Članak 19.
(1) Nova riva rampa (A2), je putnička operativna obala uređena za prihvat rampe Ro-Ro brodova; dužina obale je 25 metara, pojačanja za rampu su 19 metara, dubina 9 metara, širine 6 metra, visine 1,2 metara.

(2) Uz obalu smiju pristajati brodovi čija rampa ne prelazi 18 metara širine.

Članak 20.
(1) Nova riva jug (A3), je putnička operativna obala prije svega za prihvat Ro-Ro brodova s krmenom i pramčanom rampom putničkog linijskog prometa; dužina obale je 140 metara, dubina 8 metara, širina 6 metra, visina 1,3 metra.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 2 privezna mjesta i to:
1. Vez broj 2 je na sjevernoj polovini obale A3, i
2. vez broj 3 je na juţnoj polovini obale A3.


(3) Uz obalu A3 zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 120 metara.


(4) Iznimno, s posebnim odobrenjem Lučke uprave i uz suglasnost kapetanije, uz obalu A3 može se privezati brod dužine veće od 120 metara.

(5) Vez broj 3 iz stavka 2. ovog članka u dužini od 60 metara je rezerviran za putničke brodove u međunarodnom prometu i za javne brodove.


(6) Kada nema putničkih brodova, prvenstvo pristajanja imaju teretni, a zatim javni i ribarski brodovi.

Članak 21.
(1) Vela riva zapad (B2), je putnička operativna obala za privez lijevim bokom brodova putničkog linijskog prometa; dužina 91 metar, dubine 4,5 metra, visine 1,5 m, širine 6 metara.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 2 privezna mjesta i to:
1. vez broj 4 je na sjevernoj polovini obale B2, i
2. vez broj 5 je na južnoj polovini obale B2.


(3) Kada nema putničkih brodova, prvenstvo pristajanja imaju ribarski brodovi.
(4) Uz obalu B2 zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 80 metara.


(5) Iznimno, s posebnim odobrenjem Lučke uprave i uz suglasnost kapetanije, uz obalu B2 može se privezati brod dužine veće od 80 metara

Članak 22.
(1) Obala Lošinjskih kapetana sredina (C3), je putnička operativna obala za bočni privez brodova za na kružnim putovanjima; dužina obale je 100 metara, dubina 3 do 4 metra, visina 1,0 metar, širina 4 metra.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 2 privezna mjesta i to:
1. Vez broj 8 je na sjevernoj polovini obale C3, i
2. vez broj 9 je na južnoj polovini obale C3.

(3) Kada nema putničkih brodova, prioritet priveza imaju plovila za sport, razonodu ili rekreaciju, a zatim ribarski brodovi.

(4) Uz obalu C3 zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 40 metara.

Članak 23.
(1) Obala Lošinjskih kapetana jug (C4), je putnička operativna obala za privez brodova koji prijevoze putnike na dnevnim kružnim putovanjima; dužina obale 100 metara, dubina 3 do 4 metra, visina 1,0 metar, širina 4 metra.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 3 privezna mjesta i to:
1. vez broj 10 je na sjevernoj strani obale C4,
2. vez broj 11 je na sredini operativne obale C4 i
3. vez broj 12 je na južnoj strani operativne obale C4.

(3) Kada nema putničkih brodova, prioritet priveza imaju brodovi i brodice za sport, razonodu ili rekreaciju, a zatim ribarska plovila.

(4) Uz obalu C4 zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 25 metara.

Članak 24.
(1) Obala Trga Republike Hrvatske (C5), je izgrađena putnička operativna obala u korijenu luke; dužina 65 metara, dubina 1,5 do 3 metra, visina 1,2 metra, širina 4 metara i to:
1. Istočni dio obale (C5a) u dužini od 40 metara, je obala za privez 3 plovila za prijevoz putnika na dnevnim putovanjima bočno uz obalu ili u četverovezu, kao i za pristajanje brodica koje obavljaju gospodarsku djelatnost prijevoza putnika.
2. Zapadni dio operativne obale (C5b), namijenjen je privezu u 3 brodice za gospodarsku djelatnost iznajmljivanja plovila.
(2) Istočni dio obale (C5a) ima 3 privezna mjesta bokom uz obalu ili 8 vezova u četverovez, a zapadni dio obale (C5b) ima 3 privezna mjesta u četverovezu i to:

a) obala (C5a);
1. vez broj 13 ako je (bočni) na istočnom dijelu obale,
2. vez broj 14 ako je (bočni) na srednjem dijelu obale,
3. vez broj 15 ako je (bočni) na zapadnom dijelu obale, ili
4. na istoj obali vezovi od broja C5a-1 na istoku, do broja C5a-8
četverovez na zapadnom dijelu operativne obale C5a, i

b) obala (C5b);
5. vezovi od broja C5b-1 na istočnom dijelu obale do C5b-3 na zapadnom dijelu obale, četverovez brodica na lučkim napravama za sidenje.


(3) Kada nema putničkih brodova, prioritet priveza imaju brodovi i brodice za sport, razonodu ili rekreaciju.


(4) Uz obalu C5a zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 20 metara, a C5b brodica većih od 10 metara.

Članak 25.
(1) Obala Priko (C6-C7), je izgrađena operativna obala; dužina 40 metara, dubina 1,5 do 3 metra, visina 1,2 metra, širina 4 metara i to:
1. Južni dio dio obale (C6-C7), je obala za privez brodica koje obavljaju gospodarsku djelatnost iznajmljivanja brodica i/ili prijevoza putnika.
2. Srednji dio operativne obale (C6-C7), namjenjen je privezu brodica za gospodarsku djelatnost iznajmljivanja brodica i/ili prijevoza putnika.
3. Sjeverni dio operativne obale (C6-C7), namjenjen je privezu brodica za gospodarsku djelatnost iznajmljivanja brodica i/ili prijevoza putnika.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 3 privezna mjesta i to:
1. vez broj 16 (bočni) je na južnom dijelu obale C6-C7,
2. vez broj 17 (bočni) je na srednjem dijelu obale C6-C7,
3. vez broj 18 (bočni) je na sjevernom dijelu obale C6-C7.

(3) Kada nema brodica za gospodarsku djelatnost prioritet priveza imaju brodice za sport, razonodu ili rekreaciju.
(4) Uz obalu C6-C7 zabranjeno je pristajanje brodica dužine preko svega veće od 10 metara.

Članak 26.
(1) Obala Priko (C7), je privezište na plutajućim pontonima za ukrcaj/iskrcaj osoba; dužina 60 metara, širina 2,5 metra, visina 0,5 metra, dubina 2 metra uz obalu, do 5 metara na glavi pontona.

(2) Privezište iz stavka 1. ovog članka ima 36 priveznih mjesta u četverovezu na lučkim napravama za sidrenje i to od broja C7-1 na desnoj strani od skale kojom se s obale prilazi pontonu do broja C7-36 na lijevoj strani iste skale.
(3) Uz privezište C7 zabranjeno je pristajanje plovila dužine preko svega veće od 15 metara.

Članak 27.
(1) Obala Priko (C7-C8), je izgrađena operativna obala; dužina 50 metara, dubina 1,5 do 3 metra, visina 1,2 metra, širina 4 metara i to:
1. Južni dio dio obale (C7-C8), je obala za privez brodica namijenjenih sportu, razonodi i rekreaciji.
2. Srednji dio operativne obale (C7-C8), je namjenjen sportu, razonodi i rekreaciji.
3. Sjeverni dio operativne obale (C7-C8), je namjenjen sportu, razonodi i rekreaciji.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 3 privezna mjesta i to:
1. vez broj 19 (bočni) je na južnom dijelu obale C7-C8,
2. vez broj 20 (bočni) je na srednjem dijelu obale C7-C8,
3. vez broj 21 (bočni) je na sjevernom dijelu obale C7-C8.


(3) Kada nema brodica za gospodarsku djelatnost prioritet priveza imaju brodice za sport, razonodu ili rekreaciju.


(4) Uz obalu C7-C8 zabranjeno je pristajanje brodica dužine preko svega veće od 10 metara.

Članak 28.
(1) Obala Priko (C8) je privezište na plutajućim pontonima za ukrcaj/iskrcaj osoba; dužina 60 metara, širina 2,5 metra, visina 0,5 metra, dubina 2 metra uz obalu, do 5 metara na glavi pontona.


(2) Privezište iz stavka 1. ovog članka ima 36 priveznih mjesta za privez plovila u četverovezu na lučkim napravama za sidrenje i to od broja C8-1 na desnoj strani od skale kojom se s obale prilazi pontonu do broja C8-36 na lijevoj strani iste skale.


(3) Uz privezište C8 zabranjeno je pristajanje plovila dužine preko svega veće od 15 metara.

Članak 29.
(1) Obala Priko (C8-C9) izgrađena operativna obala; dužina 50 metara, dubina 1,5 do 3 metra, visina 1,2 metra, širina 4 metara.i to:
1. Južni dio dio obale (C8-C9), je obala za privez brodica namjenjenih sportu, razonodi i rekreaciji.
2. Srednji dio operativne obale (C8-C9), je obala za privez brodica namjenjenih sportu, razonodi i rekreaciji.
3. Sjeverni dio operativne obale (C8-C9), je obala za privez brodica namjenjenih sportu, razonodi i rekreaciji.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 3 privezna mjesta i to:
1. vez broj 22 (bočni) je na južnom dijelu obale C8-C9,
2. vez broj 23 (bočni) je na srednjem dijelu obale C8-C9,
3. vez broj 24 (bočni) je na sjevernom dijelu obale C8-C9.


(3) Kada nema brodica za gospodarsku djelatnost prioritet priveza imaju brodice za sport, razonodu ili rekreaciju.
(4) Uz obalu C8-C9 zabranjeno je pristajanje brodica dužine preko svega veće od 15 metara.


Članak 30.
(1) Obala Priko (C9), je privezište na plutajućim pontonima za ukrcaj/iskrcaj osoba; dužina 60 metara, širina 2,5 metra, visina 0,5 metra, dubina 2 metra uz obalu, do 5 metara na glavi pontona.


(2) Privezište iz stavka 1. ovog članka ima 36 priveznih mjesta u četverovezu na lučkim sidrima i to od broja C9-1 na desnoj strani od skale kojom se s obale prilazi pontonu do broja C9-36 na lijevoj strani iste skale.


(3) Uz privezište C9 zabranjeno je pristajanje plovila dužine preko svega veće od 15 metara.


Članak 31.
(1) Obala Priko (C10), je izgrađena putnička operativna obala sa pričuvnim vezovima i/ili vezovima za privez brodova, jahti i brodica namijenjenih sportu, rekreaciji i razonodi. Dužina obale je 100 metara, visina 1,2 metra, dubina 3 do 4 metra, širina 4 metara.

(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 2 privezna mjesta (bočno) i to:
1. vez broj 25 je na južnoj polovini obale C10, i
2. vez broj 26 je na sjevernoj polovini obale C10.


(3) Obala u kutu između operativne obale C10 i valobrana C11 u dužini od 20 m namjenjena je privezu javnih brodova.


(4) Kada na pričuvnim vezovima broj 25 i broj 26 nema drugih plovila, prioritet priveza imaju plovila namijenjena sportu, razonodi ili rekreaciji.


(5) Uz obalu C10 zabranjeno je pristajanje brodova dužine preko svega veće od 50 metara.


Članak 32.
(1) Obala Priko (C11), je valobran, privezište na plutajućim pontonima za ukrcaj/iskrcaj osoba; dužina 100 metara, širina 4 metra, visina 0,8 metra, dubina 2 metra uz obalu, do 10 metara na glavi pontona.


(2) Uz valobran iz stavka 1. ovog članka ima 40 priveznih mjesta u četverovezu na lučkim napravama za sidrenje i to od broja C11-1 na desnoj strani od skale kojom se s obale prilazi pontonu do broja C11-40 na lijevoj strani iste skale.


(3) Uz privezište C11 zabranjeno je pristajanje plovila dužine preko svega veće od 25 metara.

b) Komunalni dio lučkog područja

Članak 33.
(1) Novi škverić (Pn), stalni vezovi za 16 brodica; dužina izgrađene obala lučice je 95 metara, dubina 5 metara, visina 1,3 metara, širina 2,5 metara.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima vezove označene od broja Pn-1 na lijevoj strani ulaza u lučicu do broja Pn-16 na desnoj strani ulaza u lučicu.


(3) Uz obalu Pn zabranjeno je pristajanje brodica dužine veće od 10 metara.


Članak 34.
(1) Stari škverić (Ps), stalni vezovi-četverovez na 6 mulića za 120 brodica. Ukupna dužina obala privezišta je 160 metara, dubina 2 metara, visina 1 metar, širina 2,5 metara.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima vezove označene od broja Ps-1 na glavi prvog mula koji graniči sa Škverićem do broja Ps-120 na lomu gradske šetnice i Vele rive (B1).


(3) Uz obale bazena Ps zabranjeno je pristajanje brodica dužine veće od 8,5 metara.


Članak 35.
(1) Vela riva sjeverna obala (B1), stalni vez za 7 brodica. Dužina privezišta je 25 metara, dubina 2,5 – 5 metara, visina 1,3 metara, širina 3 metra.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima vezove označene od broja B1-1 na glavi Vele rive sjeverna obala B1(najbliže svjetioniku) do broja B1- 7 na lomu gradske šetnice i sjeverne obale B1.


(3) Uz obalu B1 zabranjeno je pristajanje brodica dužine veće od 6,5 metara.


Članak 36.
(1) Vela riva jug (C1), stalni vez za 5 brodica. Dužina privezišta je 22 metara, dubina 2,5 – 5 metara, visina 1,3 metara, širina 3 metra.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima vezove označene od broja C1-1 na glavi južnog dijela obale Vele rive C1, do broja C1- 5 na lomu južnog kraka Vele rive C1 i sjevernog dijela obale C2.


(3) Uz obalu C1 zabranjeno je pristajanje brodica dužine veće od 10 metara.


Članak 37.
(1) Obala Priko (C6P), je privezište na plutajućim pontonima za stalni vez 24 brodice; dužina 40 metara, širina 2,5 metra, visina 0,5 metra, dubina 2 metra uz obalu, do 4 metara na glavi pontona.

(2) Privezište iz stavka 1. ovog članka ima vezove označene od broja C6-1 na desnoj strani od skale kojom se s obale prilazi pontonu do broja C6-24 na lijevoj strani iste skale.


(3) Uz privezište C6P zabranjeno je pristajanje brodica dužine veće od 7,5 metara.


Članak 38.
Komunalni vezovi dodjeljuju se u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju stalnog veza s kriterijima za dodjelu veza i brojem vezova na komunalnim dijelovima luke pod nadležnosti Lučke uprave.

c) Obala posebne namjene Škverić

Članak 39.
(1) Škverić (P), je izgrađena obala dužine 70 metara, može primiti 6 brodica u četverovezu. Sastavni dio obale je i bazen za podizanje-spuštanje brodica iz mora; dužina 16 metara, širina 4 metra, dubina 3 metra. Kopneni dio lučkog područja namijenjen je za smještaj 12 brodica na suhom.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 6 privezna mjesta i to:
1. Od veza broj P1 na sjevernoj strani obale do veza broj P6 u bazenu za dizanje/spuštanje brodica.
(3) Uz obalu Škverić zabranjeno je pristajanje plovila dužine veće od 12 metara.

d) Nautičko lučko područje

Članak 40.
(1) Obala Lošinjskih kapetana sjever (C2), je obala namijenjena za plovila nautičara; dužina 100 metara, dubina 3 metara do 4 metra, visina 1 metar, širina 4 metra.


(2) Obala iz stavka 1. ovog članka ima 2 bočna ili 20 priveznih mjesta u četverovezu i to:
1. vez broj 6 (bočni) je na sjevernoj polovini obale C2,
2. vez broj 7 (bočni) je na južnoj polovini obale C2, ili
3. na istoj obali vezovi od broja C2-1 na sjeveru, do broja C2-20 na jugu obale C2 su mjesta za četverovez na lučkim napravama za privez.


(3) Kada nema plovila nautičara, prioritet priveza imaju plovila za prijevoz putnika.
(4) Uz obalu C2 zabranjeno je bočno pristajanje brodova dužine preko svega veće od 30 metara, a dužina plovila u četverovezu ne smije biti veća od 13 metara.

e) Sidrište

Članak 41.
(1) Na akvatoriju putničke luke Mali Lošinj sidrenje je zabranjeno.
(2) Sidrište za sve luke Malološinjskog zaljeva nalazi sjeverno od glavnog ulaza u Malološinjski zaljev, u uvali Artatore, na približnoj poziciji 44º 34,00´ N i 014º 25,00´ E i nije pod nadležnosti Lučke uprave.


(3) U slučaju nedostatka slobodnih priveznih mjesta u luci, uz suglasnost Lučke kapetanije, plovni objekti kraći od 24 metra mogu sidriti van lučkog područja unutar Malološinjskog zaljeva, na udaljenosti ne manjoj od 150 m od obale Velopin, ili od istočne obale otočića Koludarac, ili od obale predjela Poljana.


(4) Iznimno, Lučka uprava uz suglasnost Kapetanije određuje pomorskom objektu mjesto za sidrenje unutar lučkog područja.

 


IV. NAJAVE I PRIJAVE DOLASKA BRODA

a) Postupak najave dolaska broda

Članak 42.
(1) Najavu dolaska broda u međunarodnoj plovidbi obavlja zapovjednik broda ili njegov agent Lučkoj upravi 48 sati prije predviđenog dolaska. Vezu s ovlaštenim predstavnikom luke može se uspostaviti putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 9, s pozivnim znakom “Lučka uprava Mali Lošinj” (Mali Lošinj Port authority), na telefon 00385 51 232 020, fax; 051 520 309, GSM; 098 415 400, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli..


(2) Prilikom dolaska/odlaska brod mora postupati sukladno odredbama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka („Narodne novine“ 124/09, 59/12), i Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom („Narodne novine“ 70/2013).


(3) Zapovjednik broda-tankera od 150 BT i više te svih brodova od 300 BT i više kojim se obavlja međunarodni pomorski prijevoz mora najaviti dolazak u luku putem fax-a, elektronskom poštom, odnosno putem agenta Lučkoj kapetaniji i Lučkoj upravi putem sljedećih obrazaca, koje mogu zatražiti od Pomorskog agenta, a dostupni su i na internet stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Lučke uprave Mali Lošinj:
- „Prijava dolaska“ (eng. Noticeofarrival) - MPPI forma;
- Prijava opasnih tereta (eng.DCRForm) - MPPI forma;
- Prijava balastnih voda (eng.BWRForm) –MPPI forma;
- Najava za zbrinjavanje otpad (eng.WasteNotification) - MPPI forma;
- ISPS Prijava(eng.ISPSCodeArrivalNotification) – MPPI forma;
- ISPS Svjedodţba – preslik izvornika;
- Popis posade (eng.Crew List) – IMO forma;
- Popis putnika (eng.Passenger List) – IMO forma;
- Lista posjetitelja (eng. Visitor list) – najavljeni posjetitelji.


(4) Detaljnu specifikaciju podataka iz prijave dolaska/odlaska broda Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje na CIMIS (Hrvatski intergrirani pomorski informacijski sustav) portalu.


(5) Najava dolaska broda dostavlja se 48 sata prije uplovljavanja broda u luku ili najkasnije po isplovljenju iz prethodne luke ako je trajanje putovanja kraće od 24 sata ili ako luka odredišta nije poznata u trenutku isplovljenja iz prethodne luke ili je promijenjena za vrijeme putovanja, odmah po saznanju tih podataka.


(6) Iznimno, brodovi koji obavljaju međunarodni putnički linijski promet ne moraju najaviti svoj dolazak u luku kad plove između hrvatskih luka.


(7) Ratni brodovi ne podliježu obvezi prijavljivanja.


Članak 43.
(1) Najavu dolaska broda Kapetaniji obavlja Lučka uprava u pisanom obliku najmanje 24 sata prije predviđenog dolaska, odnosno sukladno odredbi čl. 42. Stavak 5. ovog Pravilnika.


(2) Najava dolaska sadrži:
- ime, državnu pripadnost, ukupnu nosivost, gaz i duljinu broda;
- broj članova posade i putnika;
- prethodnu luku i sljedeću luke;
- dan i sat predviđenog dolaska;
- dodijeljeno mjesto priveza ili sidrenja;
- dan i sat predviđenog odlaska.

 

V. POSTUPAK JAVLJANJA I NAČINI UPLOVLJAVANJA

Članak 44.
(1) Zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte moraju u plovidbi primjenjivati pravila plovidbe, zaštite mora od onečišćenja, te signale i oznake sukladno važećim zakonskim propisima.


(2) Svi brodovi koji plove na području pod upravljanjem Lučke uprave Mali Lošinj imaju obvezu slušanja pomorskog radio prometa na UKV radio-telefonskoj postaji, radnom kanalu 9.

(3) Brodovi uspostavljaju vezu sa Kapetanijom na kanalu – UKV10.
(4) Zapovjednik broda dužan je najaviti točno vrijeme dolaska na sidrište ili mjesto za ukrcaj peljara najmanje 2 sata prije dolaska broda.


(5) Brodovi uspostavljaju vezu s lučkim peljarom putem UKV radio-telefonske postaje na kanalu 12.

(6) Lučka uprava nakon najave točnog vremena dolaska broda u luku, dužna je obavijestiti zapovjednika broda o mjestu i načinu priveza ili sidrenja, a potom ga uputiti na kanal lučkih peljara.


(7) Brodovi, jahte i brodice koja dolaze iz inozemstva mogu pristati uz operativne obale luke nakon što prethodno na službenom graničnom prijelazu obave sanitarne, carinske i druge formalnosti te ovjere popis posade i nakon što obave propisane formalnosti u kapetaniji.

a) Peljarenje

Članak 45.
(1) Lučko peljarenje u luci Mali Lošinj obavezno je za brodove od 500 BRT ili veće.
(2) Iznimno, Lučka kapetanija može za pojedine vrste brodova, čija je bruto tonaža manja od 500, odrediti da podliježu obveznom lučkom peljarenju.


(3) Lučko peljarenje je obavezno i u luci ako se brod premiješta s jedne obale na drugu ili se pomiče uzduž obale uporabom vlastitog porivnog stroja.


(4) Obveznom lučkom peljarenju ne podlijeţu hrvatski ratni brodovi, hrvatski javni brodovi, brodovi koji služe za održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe na tim putovima, vodonosci, hrvatski putnički brodovi i trajekti koji plove na redovnoj liniji i jahte čija je tonaža manja od 1000 BRT.


Članak 46.
(1) Peljar se ukrcava prilikom dolaska broda na peljarskoj stanici luke Mali Lošinj, a to je na približnoj poziciji 44° 33´ 19˝ N i 014° 25´ 02˝ E, odnosno 0,3 NM sjeverozapadno od svjetionika (PSJM br. 255, E3022), na otočiću Murtar, a iskrcava se na obali nakon što je brod sigurno vezan, a brodu izdano odobrenje za slobodan promet s obalom.


(2) Brod je dužan ukrcati lučkog peljara u području peljarske stanice, ako izravno uplovljava u luku ili na sidrištu ako je prethodno bio usidren.


(3) Brod je dužan pri ukrcaju peljara peljarskoj brodici pružiti zavjetrinu, a peljaru osigurati siguran uspon na brod peljarskim ljestvama, sizom ili kombinacijom peljarskih ljestava i siza.


(4) Po naručenom pomorskom poslu, peljar javlja Lučkoj upravi vrijeme početka, a po završenom pomorskom poslu vrijeme završetka peljarenja.


b) Manevar broda u luci i dodjela veza

Članak 47.
(1) Zapovjednik broda određuje broj tegljača koji će se koristiti za manevar brodom prilikom dolaska broda u luku.

(2) Ako peljar smatra da broj tegljača ne jamči sigurnost broda i luke za vrijeme manevra, obavijestit će o tome Kapetaniju, koja će odrediti minimalni broj tegljača potreban za siguran manevar broda.

Članak 48.
(1) Brodovi i brodice koji ulaze u luku ne smiju ometati manevar brodovima i brodicama koji izlaze iz luke.


(2) Brodovi i brodice kad dolaze u luku odnosno kad odlaze iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci, ne smiju ploviti brzinom većom od 3 čvora.


(3) Zapovjednik broda, jahte odnosno voditelj brodice prilikom uplovljavanja odnosno isplovljenja u ili iz luke moraju se pridržavati desne strane shodno odredbama Pravilnika o sigurnosti pomrske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN br. 79/2013.).


Članak 49.
(1) Vezovi broda odnosno brodice u luci ne smiju ometati plovidbu drugih brodova i brodica niti kretanje osoba i vozila po obali lučkog područja.


(2) Vezovi u luci dodjeljuju se plovnim objektima po odluci Lučke uprave ili ovlaštenog koncesionara i to na način da se odredi točna naznaka mjesta za privez uz operativnu obalu, položaja prema susjednim vezovima i vremenu priveza, obveza izmještanja broda ili brodice na drugi vez ili sidrište i vrijeme povratka na naznačeno privezno mjesto za ukrcaj putnika i vozila.


(3) Agent broda dužan je izvijestiti zapovjednika broda o dodjeli veza i potvrditi Lučkoj upravi da brod prihvaća mjesto i vrijeme priveza kao i moguću obvezu premještanja prema nalogu Lučke uprave.


(4) Ako zapovjednik broda odbije prihvatiti dodijeljeni vez, agent broda dužan je o tome neposredno izvijestiti Lučku upravu.


(5) Kapetanija može narediti plovnom objektu premještaj s jednog veza na drugi ili na sidrište i radi sigurnosti plovnog objekta i luke i o tome obavijestiti Lučku upravu.


c) Način priveza plovnih objekata uslijed izvanrednih okolnosti

Članak 50.
(1) Lučka uprava dužna je omogućiti brodu odnosno brodici prvenstvo priveza u luci kada su ugroženi ljudski životi ili sigurnost plovidbe.


(2) Prvenstvo priveza uz obalu u luci imaju brodovi putničkog linijskog prometa s objavljenim redom plovidbe, a zatim drugi brodovi i brodice koji prevoze putnike.


(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ako određeni brod odnosno brodica zbog posebnih razloga mora dobiti prednost (opasni tereti, havarija broda ili brodice, lako pokvarljivi tereti, raspoloživi lučki kapaciteti i sl.)

Lučka uprava ili koncesionar će odrediti drugačiji red prvenstva priveza brodova i brodica.
(4) Lučka uprava dužna je izvijestiti Kapetaniju o razlozima zbog kojih je izmijenjen red priveza brodova odnosno brodica.

d) Oduzimanje dodijeljenog veza

Članak 51.
Brodu ili brodici se moţe oduzeti dodijeljeni vez, ako se utvrdi da ga brod ili brodica nije počeo koristiti pod dogovorenim uvjetima ili ako zapovjednik odnosno voditelj brodice ili brodar pomorskog objekta izričito odbije dodijeljeno privezno mjesto.

e) Zabrana ulaska/izlaska broda u luku i iz luke

Članak 52.
(1) Lučka kapetanija može zabraniti ulazak ili izlazak brodova i brodica u/iz luke i/ili obustaviti trgovačke operacije u slučaju vremenskih nepogoda ili drugih opasnosti po život i imovinu u luci.


(2) Lučka uprava će o okolnostima iz stavka 1. ovog članka obavijestiti sve brodove u luci.


(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka Kapetanija izdaje i kada brod u međunarodnoj plovidbi ne dostavi sve propisane podatke, dokumente i isprave točno i cijelovito.


f) Redoslijed tegljenja

Članak 53.
(1) Kad više plovnih objekata istovremeno traži tegljenje, a nema dovoljno tegljača, Lučka uprava određuje prioritet tegljenja vodeći računa da linijski brodovi imaju prednost priveza.


(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka kada je ugrožena sigurnost plovidbe i ljudski životi ili može doći do onečišćenja mora, Kapetanija određuje red prioritetnog tegljenja.


g) Siguran vez


Članak 54.
(1) Sigurnim vezom smatra se mjesto dovoljne duljine, visine i dubine na kojoj brod sigurno pluta u uobičajenim vremenskim uvjetima.


(2) Sigurnim vezom smatra se i vez plovnog objekta koji je udaljen od obale uporabom odgovarajućih sredstava (lučke naprave za sidrenje).

h) Obavljanje djelatnosti priveza, odveza i drugih usluga

Članak 55.
(1) Privez i odvez broda i druge usluge obavljaju lučki redari odnosno ovlašteni djelatnici priveza/odveza Lučke uprave ili trgovačkg društva na temelju dodijeljene koncesije.


(2) Plovni objekti koji dolaze i odlaze iz luke moraju koristiti usluge lučkih redara.


(3) Lučki redari moraju biti odjeveni u prepoznatljivo radno odijelo sa istaknutom identifikacijskom oznakom i moraju nositi zaštitnu opremu.


(4) Broj lučkih redara u opsluživanju određen je veličinom broda, što u naravi znači između 1 i 3 radnika

Članak 56.
(1) Korištenje veza, priključka struje i vode, odvoza smeća, te drugih usluga u luci se naplaćuje na temelju Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada.


(2) Naplatu usluga iz stavka 1. obavlja Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u skladu s cjenikom i koncesijskim ugovorom.

 


VI. BORAVAK BRODA U LUCI

a) Sidrenje u luci

Članak 57.
Na akvatoriju Putničke luke Mali Lošinj sidrenje je zabranjeno.


b) Određivanje veza, premještanje na drugi vez ili poziciju sidrenja i odbijanje suglasnosti na privez;

Članak 58.
(1) Lučka uprava, uz prethodnu obavijest Kapetaniji, određuje plovnom objektu mjesto za privez uz izgrađenu ili operativnu obalu pontonskog privezišta, uz bok drugog broda ili brodice, ili na plutaču, odnosno preporučuje poziciju sidrenja.


(2) Kapetanija može plovnom objektu iz razloga sigurnosti plovidbe, sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata, uz prethodnu ili naknadnu obavijest Lučke uprave, narediti da se već privezani i usidreni plovni objekt premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta, te da se djelomično ili potpuno nakrcani plovni objekt ukloni s operativne obale na određenu poziciju.

Članak 59.
(1) Kapetanija će uskratiti suglasnost za privez plovnog objekta na operativnoj obali ili na mjestu za sidrenje iz opravdanih razloga, odnosno kad primi prethodnu obavijest Lučke uprave da se time ugrožava sigurnost plovidbe, sigurnost ljudskih života i objekata na obali ili na moru, te ako je plovni objekt u takovom stanju da bi se time onečistilo more.


(2) Brod ili brodica može uz prethodno odobrenje Lučke uprave Mali Lošinj rukovati brodskom rampom i na dijelu obale koji nije predviđen za takvu namjenu. U tom slučaju, brod ili brodica je dužan osigurati da prilikom rukovanja brodskom rampom ne dođe do oštećenja obale.


(3) U slučajevima iznimne zauzetosti obale, manji brodovi na kružnom putovanju u domaćem prometu, ribarski brodovi, jahte, kao i brodice za sport, razonodu i rekreaciju, mogu biti vezani na istom vezu jedan uz drugoga i to najviše dva plovila s time da plovilo privezano uz obalu bude veće dužine. Treće plovilo, najmanje dužine, može se privezati uz bok drugog (srednjeg) broda ili brodice samo u izvanrednim okolnostima i uz posebno odobrenje lučkog redara.


c) Obveza dostave „Prijave dolaska“ Lučkoj kapetaniji i „Odobrenje za slobodan promet s obalom“

Članak 60.
(1) U smislu ovog pravilnika smatra se da je brod ili brodica uplovio u luku nakon što je sigurno privezan uz izgrađenu obalu, obalu pontonskog privezišta, uz bok drugog broda ili brodice, na lučkim napravama za sidrenje, ili na plutaču.


(2) Zapovjednik broda duţan je odmah po dolasku u luku, Kapetaniji dostaviti Prijavu dolaska broda. U slučaju opravdane spriječenosti, Prijava dolaska broda mora se podnijeti najkasnije u roku od 6 sati od privezivanja broda uz operativnu obalu, odnosno u roku od 12 sati od dolaska broda na lučko sidrište.


(3) Prilikom prijave dolaska u luku, zapovjednik broda dužan je prijaviti Kapetaniji svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, te svako onečišćenje mora.

Članak 61.
(1) Lučka kapetanija na osnovi prijave dolaska u luku izdaje brodu koji dolazi iz međunarodnog prometa Odobrenje za slobodan promet s obalom.


(2) Odobrenje za slobodni promet s obalom moraju tražiti i brodovi koji dolaze iz domaćeg prometa, ako su tijekom putovanja došli u fizičku vezu s brodom odnosno brodicom koja dolazi iz međunarodnog prometa.

d) Obveza isticanja karantenskog znaka

Članak 62.
Brodovi, koji podlijeţu obvezi traženja odobrenja za slobodni promet s obalom, moraju prije dolaska u luku danju istaknuti karantenski znak.


e) Brodovi i brodice bez odobrenja za slobodan promet s obalom

Članak 63.
Osobe na brodu ili brodici, koji/a nije dobio/la odobrenje za slobodan promet s obalom, ne smiju prometovati s osobama na obali.

Članak 64.
Uz brod odnosno brodicu, koji nisu dobili odobrenje za slobodni promet s obalom, može pristati:
1. javni brod;
2. brod, odnosno brodica radi pružanja pomoći ili spašavanja, ali samo za vrijeme dok je to potrebno;
3. tegljač, radi tegljenja uz isključenje bilo kakvog dodira s članovima posade tegljenog broda, odnosno brodice;
4. peljarski brod, odnosno brodica radi peljarenja uz uvjet da samo peljar smije stupiti na brod, odnosno brodicu.

f) Sumnja na postojanje karantenske bolesti na plovnom objektu

Članak 65.
Kada brod ili brodica doplovi u luku, a postoji sumnja da su na brodu ili brodica osobe koje boluju od karantenske bolesti, Kapetanija će o tome obavijestiti nadležno sanitarno tijelo radi pregleda broda ili brodice.


g) Ostale obveze zapovjednika broda koji dolazi iz inozemstva

Članak 66.
Pored Prijave dolaska u luku, zapovjednik broda koji dolazi iz inozemstva mora predati Kapetaniji i druge izjave i dokumente utvrđene odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.


h) Odgovornost zapovjednika plovila za siguran boravak plovila u luci

Članak 67.
(1) Zapovjednik broda, voditelj brodice ili vlasnik plovnog objekta odgovoran je za siguran boravak plovnog objekta na vezu u luci.


(2) Zapovjednik broda ili brodice na vezu dužan je osigurati da radarski uređaj bude u načinu rada u pripravnosti, osim za vrijeme priveza, odveza ili premještaja na drugi vez ili sidrište, te u svim ostalim izvanrednim situacijama.

i) Obveze broda da bude privezan na odgovarajući način

Članak 68.
(1) Brod ili brodica koji se nalazi u luci mora biti privezan/a odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutače za vez, naprave za sidrenje, alke i sl.)


(2) Cijelo vrijeme boravka plovnog objekta u luci konopi za vez moraju biti ravnomjerno nategnuti.
(3) Prilikom nadolaska nevremena (snažan vjetar, valovi i sl.), brod ili brodica privezani u luci moraju pojačati svoje vezove, a po naređenju Lučke kapetanije i isploviti iz luke i skloniti se u zavjetrinu. Kada je plovilo privezano u četverovez, mora se odmah udaljiti najmanje 1,5 metra od ruba obale ili plutajućeg pontona, a po naređenju kapetanije i isploviti iz luke.

(4) Ako brod ili brodica nema dovoljno bokobrana, vezova ili sidara, ako vezovi nisu dovoljne jačine i dužine, odnosno nema odgovarajuću opremu, Kapetanija će narediti da se opskrbi odgovarajućom opremom. Ako se brod ili brodica ne opremi odgovarajućom opremom, Lučka kapetanija će plovilu zabraniti pristajanje.

(5) Iznimno, iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, Kapetanija može privremeno proglasiti i objaviti zatvorenu za promet, luku ili dio luke, uz prethodnu obavijest Lučkoj upravi.


j) Obveza isticanja crvene zastave i crvenog svjetla

Članak 69.
(1) Plovni objekt vezan u luci za vrijeme rukovanja opasnim tvarima obvezan je istaknuti danju crvenu zastavu, a noću staviti crveno svjetlo vidljivo sa svih strana.


(2) Plovni objekt vezan u luci obvezan je na mjestu gdje vez izlazi iz plovnog objekta danju istaknuti crvenu zastavu, a noću staviti crveno svjetlo vidljivo sa svih strana.


k) Označavanje u slučaju pristajanja drugog broda ispred ili iza broda

Članak 70.
Ako ispred ili iza broda vezanog za operativnu obalu u luci može pristati drugi brod, privezani brod mora noću bijelim svjetlom vidljivim sa svih strana označiti svoj pramac ili krmu, a po potrebi i oba ova dijela broda.

l) Privezivanje plovnih objekata jedan uz drugi zbog održavanja veze s obalom

Članak 71.
Brod ili brodica, po naređenju Lučke uprave uz suglasnost Kapetanije, dužan je dozvoliti da se uz njihov slobodni bok privežu jedan ili najviše dva druga plovila radi održavanje veze s obalom (čl. 59. st. 3).

m) Obveza postavljanja naprava za zaštitu od glodavaca

Članak 72.
Brod koji obavlja međunarodna putovanja u luci mora na privezne konope postaviti naprave za zaštitu od glodavaca.

n) Obvezan broj članova posade broda u luci

Članak 73.
(1) Kad se brod brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti onoliko članova posade, koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može sigurno upravljati brodom.


(2) Na brodu iz stavka 1. ovog članka među članovima posade moraju se nalaziti po jedan časnik palube i stroja, a noću brodska straža, što određuje zapovjednik broda.


o) Isticanje velikog nakita i korištenje brodske sirene

Članak 74.
Brod moţe istaći mali odnosno veliki nakit u luci samo uz odobrenje Lučke uprave uz suglasnost Kapetanije.

Članak 75.
Osim u slučaju opasnosti plovilo u luci smije koristiti brodsku sirenu samo po prethodnom odobrenju Lučke uprave i uz suglasnost Kapetanije.


p) Pristup na brod i s broda kod ukrcaja i iskrcaja putnika

Članak 76.
(1) Brod privezan uz obalu mora osigurati pristup na brod i s broda na siguran način.


(2) Ispod brodskog siza mora se razapeti zaštitna mreža između obale i broda, odnosno između dva broda.


(3) Kraj siza mora biti postavljen pojas za spašavanje s konopom.


(4) Siz mora bit pristupačan, odgovarati svojoj namjeni i mora biti osiguran obostranim rukohvatom visine najmanje 1 m.


(5) Noću pristup na brod mora biti dovoljno osvijetljen.


(6) Ukrcaj i iskrcaj putnika mora se obavljati preko brodskog siza ili sigurnog i čvrstog mosta, kojeg osigurava brodar, a koji moraju biti osigurani čvrstim ogradama visine najmanje 1 m i poprečnim letvicama na nogostupu. Ukrcaj i iskrcaj putnika ne smije se obavljati bez prisutnosti člana posade.


(7) Grotla skladišta i svi drugi opasni otvori moraju bit ograđeni ili zatvoreni.

r) Popravci na brodu i stalna obveza spremnosti broda na manevar

Članak 77.
(1) Brod u luci ne smije obavljati popravke kojima se onesposobljuje za plovidbu.


(2) Brod u luci mora uvijek biti spreman za manevar.


(3) Iznimno, brod se može popravljati u luci na mjestu i u vrijeme koje odredi Lučka uprava uz suglasnost Kapetanije.


s) Redovito održavanje broda u luci

Članak 78.
(1) Redovito održavanje broda može se obavljati u luci samo uz odobrenje Lučke uprave i uz suglasnost Kapetanije.


(2) Radovi iz stavka 1. ovog članka ne smiju ometati redoviti tijek lučkih operacija, ni ugrožavati sigurnost osoba.

t) Status brodica za spašavanje, splavi i ostalih plutajućih naprava

Članak 79.
(1) U luci i na sidrištu nije dozvoljeno spuštanje brodica za spašavanje, splavi i ostalih plutajućih naprava. Iznimno, to može dozvoliti Lučka uprava uz prethodnu suglasnost Kapetanije.


(2) Zahtjev za obavljanje radnji iz stavka 1. ovog članka zapovjednik broda dužan je najaviti i zatražiti od Lučke uprave u „Prijavi dolaska“.

u) Odlaganje plovila na suhom i zimovanje

Članak 80.
Odlaganje plovila na suhom i/ili zimovanje plovila, dozvoljeno je samo na za to predviđenim mjestima uz prethodno odobrenje Lučke uprave i uz suglasnost Kapetanije, a temeljem ugovora s Lučkom upravom.


v) Obveza prijave nestanka člana posade, prijave promjene posade i promjene podataka o brodu

Članak 81.
(1) Zapovjednik broda dužan je prijaviti Lučkoj kapetaniji nestanak, samovoljno udaljavanje člana posade broda, kao i svaku drugu promjenu posade na brodu.


(2) Zapovjednik broda strane zastave dužan je prijaviti Kapetaniji svaku promjenu podataka o brodu, nastalu za vrijeme boravka u luci.

z) Obaveza prijave havarije

Članak 82.
(1) U slučaju štete koju je plovilo počinilo luci, operativnim obalama ili uređajima u luci, ili u slučaju šteta na plovilu počinjenih radnjama ovlaštenog djelatnika luke zapovjednik je dužan prijaviti havariju kapetaniji.


(2) Štetu počinjenu luci ili uređajima luke zapovjednik plovila, brodar ili njihov ovlašteni zastupnik, dužan je namiriti ili pružiti jamstvo u visini procijenjene štete prije isplovljenja.

 

VII. ODLAZAK BRODA IZ LUKE

a) Prijava odlaska broda

Članak 83.
(1) Zapovjednik broda dužan je odlazak prijaviti Kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom najmanje jedan sat prije planiranog odlaska.


(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka brod koji prevozi putnike u nacionalnoj plovidbi i ribarski brod, osim broda u linijskom pomorskom prometu, mora prijaviti odlazak iz luke prilikom isplovljenja, a najkasnije 15 minuta nakon isplovljenja.


(3) Kapetanija na osnovi prijave odlaska iz luke izdaje brodu dozvolu odlaska.

Članak 84.
(1) Zapovjednik broda kojim se obavlja međunarodno putovanje, mora, prilikom odlaska, Kapetaniji predati prijavu o odlasku broda iz luke, opću izjavu te izvadak popisa posade i popis putnika samo za one osobe koje su ukrcane i iskrcane u toj luci, kao i iskaz tereta.


(2) Zapovjednik broda koji isplovljava u domaću luku, mora prije odlaska broda podnijeti Kapetaniji prijavu o odlasku broda iz luke i izvadak popisa posade i popis putnika samo za one osobe koje su ukrcane i iskrcane u toj luci, kao i iskaz tereta, a za brod hrvatske državne pripadnosti samo prijavu o odlasku broda, kao i iskaz tereta.


(3) Prijava odlaska broda iz luke izdaje se na propisanom obrascu.


(4) Dozvola odlaska broda sadrži: ime broda, bruto tonažu, zastavu pripadnosti, luku upisa, ime i prezime zapovjednika, pozivni broj, IMO broj, MMSI broj, ukupan broj osoba na brodu, te prvu odredišnu luku.

Članak 85.
(1) Isplovljenje jahte i brodice za inozemstvo ne treba se prethodno najavljivati, ali je zapovjednik odnosno voditelj brodice dužan obaviti propisane formalnosti, prvo u kapetaniji, a zatim u carini i policiji.


(2) Na zahtjev zapovjednika plovila koje radi svoje veličine ili drugih objektivnih razloga ne može pristati uz obalu graničnog prijelaza, uz suglasnost djelatnika granične policije, carine i Kapetanije, granične formalnosti mogu se obaviti na vezu neposredno prije isplovljenja.


b) Zabrane za isplovljenje

Članak 86.
(1) Ako Lučka kapetanija utvrdi da se na brodu koji namjerava isploviti iz luke nalaze osobe koje nisu upisane u popis posade odnosno popis putnika, ili da brojno stanje putnika na putničkom brodu ne odgovara iskazu brojnog stanja putnika, zabranit će brodu da isplovi iz luke.


(2) Lučka kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici da isplovi iz luke i u slučaju kad utvrdi da nedostaje propisani minimalni broj članova posade.


(3) Lučka kapetanija će zabraniti brodu odnosno brodici isplovljenje iz luke ako utvrdi da je ukrcan veći broj osoba, putnika ili veća količina tereta nego što je to dozvoljeno, ili da je teret smješten na način da ugrožava sigurnost broda ili brodice i osoba na njima.


c) Isplovljenje i peljarenje prilikom isplovljenja

Članak 87.
(1) Nakon završenog ukrcaja odnosno iskrcaja tereta, vozila i putnika svaki brod odnosno brodica u luci mora biti spreman isploviti po isteku vremena potrebnog za pripremu broda ili brodice za plovidbu.


(2) Po isteku vremena potrebnog za pripremu broda ili brodice za plovidbu, a na zahtjev Lučke uprave, brod odnosno brodica mora isploviti ili se premjestiti na vez ili sidrište kojeg odredi Lučka uprava uz suglasnost Lučke kapetanije.

Članak 88.
(1) Prilikom odlaska broda peljar se ukrcava na obali dok je brod još vezan, a iskrcava se na mjestu za iskrcaj peljara ili na sidrištu.


(2) Brod je dužan pri iskrcaju peljara, brodici pružiti zavjetrinu, a peljaru osigurati siguran silazak s broda korištenjem peljarskih ljestvi, sizom ili kombinacijom peljarskih ljestava i siza sukladno IMO propisima.

d) Krajni rok za zadržavanje plovila u luci i napuštanje luke

Članak 89.
(1) Brod i/ili brodica se mogu zadržati uz obalu bez plaćanja pristojbi najviše tri sata nakon završetka trgovačkih operacija a brodovi za prijevoz putnika na kružnim putovanjima isključivo do isteka vremena predviđenog za boravak u luci prema objavljenom redu plovidbe.


(2) Lučka uprava uz suglasnost Lučke kapetanije može odobriti duži boravak plovnog objekta u luci.

Članak 90.
Smatra se da je plovni objekt napustio luku;
1. kad isplovljava s peljarom u trenutku kad iskrcava peljara, i
2. kad isplovljava bez peljara u trenutku kad je otpustio svoj posljednji privezni konop.

 

VIII. RED U LUCI I SIGURNOSNA ZAŠTITA

A) Ovlasti i obveze Lučke uprave

a) Provođenje reda u luci

Članak 91.
Na području luke moraju se primjenjivati odredbe Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, sukladno ISPS Pravilniku.Na području luke moraju se primjenjivati i važeće odredbe Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN br. 124/09, NN br. 59/12).

Članak 92.
(1) Mjere i postupci sigurnosne zaštite luke Mali Lošinj propisane su Planom sigurnosne zaštite luke Mali Lošinj.


(2) Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke (PFSO) je ravnatelj Lučke uprave.


b) Obveza donošenja akata vezanih za aktivnosti u luci

Članak 93.
Posebnim aktima Lučka uprava utvrđuje pravila u luci koja se odnose na:
1. Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci i mjesta u luci Mali Lošinj na kojima će se rukovati takvim tvarima;
2. Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj;
3. Pravilnik o korištenju stalnog veza s kriterijima za dodjelu veza i brojem vezova na komunalnim dijelovima luke.
4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

c) Obveza održavanja naprava za privezivanje

Članak 94.
Lučka uprava je dužna održavati naprave za privezivanje (bitve, lučke naprave za sidrenje, plutače za vez, alke i dr.), te za iste ishoditi odgovarajuće isprave.

d) Obaveza posjedovanja odgovarajuće opreme za gašenje požara Lučka uprava ili koncesionar koji je dobilo koncesiju za korištenje zatvorenih ili otvorenih skladišta i drugih površina dužno je imati odgovarajuću opremu za gašenje požara.


e) Obveza posjedovanja opreme i sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoća

Članak 95.
Za spriječavanje onečišćenja uljem, Lučka uprava ili ovlašteni koncesionar mora imati u blizini luke na raspolaganju apsorbirajuće plutajuće brane te dovoljne količinom dozvoljenih sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoća.

f) Obveza objave važeće vremenske prognoze

Članak 96.
Lučka uprava je dužna na vidnom mjestu istaknuti važeću vremensku prognozu izdanu od strane Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda.

g) Obaveza poduzimanja preventivnih radnji u slučaju nailaska nevremena

Članak 97.
U slučaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika Lučka uprava ili koncesionar dužan je poduzeti pravovremene i učinkovite radnje radi spriječavanja ugrožavanja osoba i spriječavanja materijalne štete na uređajima i opreme luke, kao i na spriječavanju onečišćenja mora i obale.

h) Obveza reguliranja reda na lučkom području

Članak 98.
(1) Lučki redar koji obavlja privez i odvez plovnog objekta dužan je izvijestiti plovni objekt o uobičajenom načinu priveza.


(2) Ovlašteni djelatnik Lučke uprave ili koncesionara i/ili ovlašteni lučki redar, može u skladu s potrebama sigurnog, kontinuiranog i nužnog kretanja putnika i vozila vršiti identifikaciju i evidenciju korisnika lučkog područja, usmjeravati kretanje putnika i vozila, te osim prostora predviđenih i ucrtanih horizontalnom signalizacijom određivati i dodatne prostore za parkiranje motornih vozila koncesionara.

B) Zabrane u luci

a) Zabranjene radnje i djelatnosti u luci

Članak 99.
(1) Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu;
1. ugroziti ljudske živote,
2. prouzročiti požar ili eksploziju,
3. onečistiti more i/ili okoliš,
4. nanijeti štetu drugim plovilima te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.

Članak 100.
(1) U luci je zabranjeno:
1. onemogućiti pristup napravama za privez;
2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta kad je to potrebno radi sprečavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta;
3. vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;
4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
5. oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještajem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, greda i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
6. koristiti operativnu obalu ili kolnik u svrhu skladištenja;
7. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privez;
8. čistiti i strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta;
9. zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
10. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;
11. kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;
12. loviti ribu i druge morske organizme;
13. na istezalištu držati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi ili držati bilo kakav materijal;
14. obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;
15. spaljivati otpad na plovnom objektu;
16. na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša.
Radnje iz točaka 7., 8., 9., 11., 14., 15. i 16. stavka 1. ovog članka zabranjeno je obavljati i na sidrištu.
Radnje iz točaka 2., 7., 8., 10., 11. i 14. stavka 1. ovog članka obavljaju se u brodogradilištima, a u luci se mogu obavljati iznimno samo na osnovi odobrenja Lučke uprave uz suglasnost Lučke kapetanije.

b) Zabrana radova bez suglasnosti

Članak 101.
Za vrijeme boravka plovila u luci, posadi plovila ili nekom drugom izvođaču s kojim bi zapovjednik samostalno dogovorio izvođenje radova, nije dopušteno obavljanje bilo kakvih radova bez prethodne suglasnosti Lučke uprave ili koncesionara.


c) Zabrana ukrcaja/iskrcaja preko brodske ograde

Članak 102.
Putnici i njihova prtljaga ne smiju se ukrcavati ili iskrcavati preko brodske ograde.

d) Zabrana davanja lažnih signala i poruka za opasnost

Članak 103.
(1) Zabranjeno je sa pomorskih objekata i sa kopnenog dijela luke na bilo koji način (radio, vizualno ili zvučno) davati lažne signale i poruke za opasnost, hitnost i sigurnost, kao i lažne znakove identifikacije.
(2) Isto se može koristiti isključivo u slučajevima najavljene vježbe Lučkoj upravi i Lučkoj kapetaniji.

 

IX. RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Članak 104.
(1) Rukovanje opasnim teretima u luci mora se obavljati sukladno Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja i prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN br. 51/05, 127/10, 34/13, 88/13), te s pravilnikom koje je vezano za ovu materiju a donosi ga Lučka uprava.

Članak 105.
(1) Snabdjevanje pogonskim gorivom dozvoljeno je u luci kod ovlaštenog koncesionara.


(2) Zapovjednik broda dužan je najmanje 24 sata prije početka snabdjevanja broda pogonskim gorivom iz vozila zatražiti odobrenje Lučke uprave.


(3) Snabdjevanje brodova pogonskim gorivom iz vozila može se obavljati u putničkoj luci Mali Lošinj samo na vezovima broj A1, 2, 3. Snabdjevanje ne smije započeti bez odobrenja Lučke uprave.

(4) Snabdjevanje broda ili brodice pogonskim gorivom u luci ne smije započeti prije nego se završi iskrcaj putnika.


(5) Ukrcavanje putnika na brod ili brodicu može započeti nakon što se brod ili brodica opskrbe pogonskim gorivom.

Članak 106.
(1) Zapovjednik broda dužan je obavjestiti Kapetaniju o početku i završetku snabdjevanja broda pogonskim gorivom iz vozila.


(2) Kapetanija može iz sigurnosnih razloga i zaštite ljudskih života i te nepridržavanja odredbi ovog članka, zabraniti početak i daljnje snabdjevanje broda pogonskim gorivom, kao i narediti brodu odnosno vozilu da napusti luku.


Članak 107.
(1) Za vrijeme snabdijevanja pogonskim gorivom ovlašteni koncesionar, zapovjednik ili ovlašteni časnik na brodu i osoba koja upravlja vozilom za opskrbu dužni su poduzeti sve propisane mjere zaštite od požara kao i mjere za sprečavanje onečišćenja okoliša.

(2) Za vrijeme snabdijevanja broda pogonskim gorivom, na plovilu se ne smiju obavljati radnje koje bi mogle dovesti do požara.

(3) Plovilo koje se opskrbljuje gorivom u luci dužno je držati zatvorene sve palubne ispuste te na vidljivom mjestu danju istaknuti crvenu zastavu a noću crveno svjetlo vidljivo sa svih strana.

 

X. MJERE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

a) Havarija broda na lučkom području

Članak 108.
Zapetljavanje propelera, sidra, udar, sudar, prodor vode, nasukavanje ili potapanje plovila u luci zapovjednik mora odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku luke i kapetaniji.

b) Izbijanje požara

Članak 109.
(1) U slučaju izbijanja požara na brodu zapovjednik broda dužan je o tome obavijestiti Lučku upravu i poduzeti mjere za gašenje požara.


(2) Sve osobe koje primijete požar u luci dužne su o tome obavijestiti dežurnu službu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj na tel. 00385 51 231 448; fax: 051 233 206, ili jedinstveni europski broj za hitne službe 112 i Lučku upravu.

c) Obveza zapovjednika broda s kojeg je onečišćeno more

Članak 110.
Zapovjednik broda ili voditelja brodice s kojeg je onečišćeno more ili obala uljem ili na drugi način dužan je odmah obavijestiti Lučku upravu i Lučku kapetaniju, te poduzeti sve da se umanji nastala šteta.


d) Gubitak opreme ili tereta


Članak 111.
Ako brod, brodica ili plutajući objekt izgubi dio opreme ili tereta u luci, osoba koja upravlja brodom, brodicom odnosno plutajućim objektom, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti Lučku upravu i Lučku kapetaniju.

e) Dužnosti broda i trgovačkih društava u luci za slučaj povrede ili smrti osoba

Članak 112.
(1) Brod je dužan ukazati prvu pomoć svim osobama povrijeđenim na brodu.


(2) Brod je dužan obavijestiti Lučku upravu s kratkim opisom događaja u slučaju:
1. teže povrede jedne osobe,
2. lakše povrede više osoba, ili
3. smrti osobe na brodu.


(3) Trgovačko društvo ili obrt koje obavlja djelatnost u luci, u slučaju teže ili lakše povrede jedne ili više soba ili u slučaju smrti osobe na području luke na kojem obavlja djelatnost, dužno je obavijestiti Lučku upravu s kratkim opisom događaja.


f) Ugrožavanje osobne sigurnosti i rizik oštećenja imovine

Članak 113.
Kada za vrijeme boravka plovila u luci, dođe do prijetnje za osobnu sigurnost, fizičkog napada na člana posade ili drugu osobu, krađe, razbojstva ili nekog drugog ugrožavanja osobne sigurnosti ili rizik oštećenja imovine i plovila, zapovjednik i/ili članovi posade dužni su odmah obavijestiti policijsku upravu PGŢ - Operativno komunikacijski centar (OKC) na telefon 00385 51 430 333 ili Policijsku postaju na telefon broj 00385 51 439 439, ili broj 112. O događaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke i Kapetaniju.

g) Čuvanje broda u određenim situacijama

Članak 114.
U slučaju da posada napusti brod, Lučka kapetanija će utvrditi činjenicu da je brod napušten, te narediti čuvanje broda Lučkoj upravi.

Članak 115.
(1) Lučka uprava je dužna čuvati brod kojemu je Lučka kapetanija zabranila isplovljenje.
(2) Lučka uprava je dužna čuvati brod i na temelju izričitog naloga trgovačkog suda.

 

XI. ODREĐENJA I DJELOVANJA VEZANA ZA
ODRŽAVANJE REDA U LUCI

Članak 116.
(1) Lučka uprava, osnovom svojih procjena, pravilnika i uzanci usmjerava tijek lučkih operacija, nadgleda ih i/ili kontrolira.


(2) Brod može koristiti luku samo temeljem odobrenja Lučke uprave i uz suglasnost Kapetanije sa stanovišta sigurnosti plovidbe.


(3) Lučka uprava, uz prethodnu obavijest Kapetaniji, određuje plovnom objektu mjesto za privez uz operativnu obalu, uz bok drugog plovnog objekta, lučke naprave za sidrenje ili plutače.


(4) Vezovi u luci dodjeljuju se plovnim objektima osnovom stanja rezervacija i kriterija koje donosi Lučka uprava uz točnu naznaku pristana i broja veza te vremenu trajanja priveza.

Članak 117.
(1) Lučka uprava može, iz razloga funkcionalne upotrebe operativnih obala i priveznih mjesta te radi sigurnosti plovnog objekta i luke, zatražiti od plovnog objekta premještanje na drugi vez ili sidrište. Zapovjednik plovnog objekta je obvezan postupiti prema traženju Lučke uprave i izmjestiti plovni objekt i to o trošku plovnog objekta.


(2) Ukoliko zapovjednik ili vlasnik plovnog objekta nije dostupan odnosno ne udovolji zahtjevu, Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije po nalogu Lučke uprave , uz suglasnost Kapetanije, može premjestiti plovni objekt na rizik i trošak vlasnika plovnog objekta.

Članak 118.
(1) Premještaj po nalogu znači ponovni privez ili sidrenje plovila na drugo sigurno mjesto koje odredi ovlašteni djelatnik luke.


(2) Premještaj po nalogu obavlja se samo na temelju pismene odluke Lučke uprave ili ovlaštenog koncesionara i uz odobrenje kapetanije.

(3) Kada je neposredno ugrožena sigurnost ljudi i/ili imovine ovlašteni predstavnik luke dužan je o nalogu za premještaj plovila obavijestiti zapovjednika plovila i/ili brodara najmanje dva sata prije početka premještanja.

a) Ribarske brodice

Članak 119.
(1) Ribarskim brodovima i brodicama za manipulaciju tereta je dozvoljeno korištenje operativnih obala A1, 2 i 3.


(2) Privez ribarskih plovila bez obavljanja manipulacije teretom dozvoljeno je na operativnim obalama A1, 2, 3, 4, 5 lučkog područja luke, samo kada na tim obalama nema putničkih ili teretnih ili brodova.


(3) Nije dozvoljeno korištenje operativnih obala za popravak ili čišćenje ribarskih alata.

b) Rubni obalni prostor

Članak 120.
(1) Rubni obalni prostor u luci mora biti stalno slobodan.
(2) Na prostoru iz stavka 1. ovog članka mogu se nalaziti samo naprave za privezivanje brodova te uređaji i oprema za osiguranje ljudi i tereta pri radu.


(3) Na rubnom obalnom prostoru luke usluge koncesionara (reklamiranje, štandovi, stolovi, autotaksi prijevoz i sl.) mogu se pružati samo uz posebno odobrenje Lučke uprave i uz suglasnost Lučke kapetanije.


c) Način ukrcavanja/iskrcavanja putnika s operativne obale u luci na brod

Članak 121.
(1) Ukrcavanje/iskrcavanje putnika s operativne obale na brod, obavlja se na dijelu obale koji je za to određen i to preko propisanih mostova ili stepenica iz članka 76. ovog Pravilnika.


(2) Na dijelu obale koji je određen za ukrcavanje i iskrcavanje putnika Lučka uprava osigurava mjesto za privez broda odnosno brodice, te slobodan prostor za pristup putnika, te osigurava da je taj dio obale noću primjereno osvijetljen.


(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se obavljati i brodicom koja se ne smije približiti brodu prije završetka njegovog manevra.


(4) Kapetanija određuje uvjete iz stavka 3. ovog članka.

d) Manipulacija teretom i sprečavanje rasipanja tereta

Članak 122.
(1) Prilikom manipulacije teretom izvršitelj posla mora poduzeti odgovarajuće mjere da se spriječi rasipanje tereta u more i na obalu.


(2) Nakon završenog ukrcavanja, iskrcavanja, prekrcavanja tereta ili obavljanja bilo koje druge radnje, izvršitelj posla dužan je očistiti korišteni dio obalnog prostora.


e) Kretanje motornih vozila

Članak 123.
(1) Odobrenje za kretanje i zadržavanje vozila na lučkom području izdaje Lučka uprava.


(2) Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na prometnicama u luci, gdje se obavlja rad, odnosno na mjestima na kojima postoji izričita zabrana.


(3) Parkiranje vozila i motora moguća je samo na predviđenim i označenim mjestima, odnosno iznimno na mjestima koje dozvoli lučki redar.


f) Postavljanje oglasa, informativnih panoa i drugo

Članak 124.
Postavljanje oglasa, informativnih ili reklamnih tabli ili panoa, sjedala, dijeljenje reklamnih i ostalih letaka i slično dozvoljava se isključivo uz odobrenje Lučke uprave.

g) Održavanje i čišćenje prostora na lučkom području i lučkog područja

Članak 125.
(1) Svi prostori, a osobito sanitarni čvorovi na lučkom području luke Mali Lošinj moraju se održavati u skladu s higijensko-sanitarnim propisima.


(2) Koncesionari, odnosno trgovačko društvo ili fizička osoba koja koristi lučko područje i/ili operativnu obalu dužna je nakon završetka ukrcaja/iskrcaja putnika, vozila i tereta, odnosno ugovorom utvrđene koncesijske djelatnosti, očistiti korišteni dio obale i/ili ukloniti otpad.

 


XII. GOSPODARSKE DJELATNOSTI U LUCI

Članak 126.
(1) Fizičkim i pravnim osobama može se dati ovlaštenje za posebnu upotrebu i/ili gospodarsko korištenje lučkog područja.


(2) Koncesiju daje Lučka uprava na način i pod uvjetima određenim pozitivnim propisima.

Članak 127.
(1) Lučka uprava donosi plan koncesijskih djelatnosti koje se mogu obavljati na lučkom području. Planom koncesija se utvrđuju djelatnosti, vrijeme na koje se zaključuje ugovor i koncesijska naknada.


(2) Ugovor o koncesiji određuje područje koje se daje na upotrebu i/ili korištenje, način, uvjete i vrijeme upotrebe i/ili korištenja lučkog područja, naknadu koja se plaća za koncesiju, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze ovlaštenika koncesije uključujući i obvezu održavanja i zaštite lučkog područja.


a) Prihvat otpada s plovnih objekata

Članak 128.
U vezi s prijavljivanjem i prihvatom otpada s plovnih objekata i ostataka tereta neposredno se primjenjuju odredbe članka 60. do 67. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12), te odredbe Plana gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Lučke uprave Mali Lošinj kojeg donosi Lučka uprava.


b) Opskrba pitkom vodom

Članak 129.
(1) Opskrba pitkom vodom vrši se na svim operativnim obalama.
(2) Kod opskrbe broda vodom potrebno je osigurati mjere zaštite osoba i vozila koji se kreću lučkim područjem, odnosno adekvatno ograditi napojne zdence i osigurati cjevovode.


c) Degazacija, deratizacija i fumigacija

Članak 130.
(1) Čišćenje pomorskih objekata od opasnih plinova (degazacija) i od glodavaca (deratizacija i fumigacija tereta) može se prema odluci Lučke uprave, i uz prethodnu suglasnost Lučke kapetanije, obavljati u luci samo na operativnoj obali A1, na određeni način i u određeno vrijeme.


(2) Ostala čišćenja pomorskih objekata, pri kojima nema opasnosti od nezgoda i onečišćenja mora (dezinfekcija, dezinsekcija i sl.) mogu se na uobičajeni način obavljati na svakom mjestu u luci u svako vrijeme uz odgovarajuće mjere predostrožnosti.


d) Prijevoz putnika brodicama

Članak 131.
(1) Brodice za gospodarske svrhe koje prevoze putnike u luci moraju se nalaziti na određenim mjestima u luci i moraju imati cjenik prijevoznih usluga, a voditelj brodice dužan ga je pokazati na zahtjev putnika ili ovlaštene osobe.

(2) Lučka kapetanija može odrediti da se na određenim mjestima u luci na vidnom mjestu istakne plovidbeni red prijevoza putnika i cjenik prijevoznih usluga.


(3) Lučka uprava utvrđuje dnevni broj brodica koje u luci mogu obavljati prijevoz putnika, redoslijed i vrijeme njihova rada, te mjesto i način ukrcavanja i iskrcavanja putnika.


e) Trgovačka, ugostiteljska i zabavna djelatnost i prijevoz putnika autotaksijem

Članak 132.
(1) Koncesionari na području Luke Mali Lošinj moraju se u potpunosti pridržavati ovog Pravilnika o redu u luci, naputaka ovlaštenog djelatnika Lučke uprave, kao i obveza iz ugovora o koncesiji. Dozvoljava se samo obavljanje djelatnosti utvrđenih ugovorom o koncesiji.


(2) Koncesionari koji obavljaju trgovačku, ugostiteljsku i zabavnu djelatnost na štandovima opskrbu robom mogu vršiti samo od ruba operativne obale do granica lučkog područja i/ili za vrijeme nezauzetih operativnih obala, odnosno po odobrenju lučkog operatora.


(3) Koncesionari koji gospodarsku djelatnost obavljaju turističkim autotaksijima i autobusima moraju poštivati odredbe o slobodnom rubnom prostoru operativne obale, te svoje koncesijske aktivnosti vršiti samo na za to predviđenim i označenim mjestima, odnosno na ostalim mjestima po odobrenju lučkog operatora.

 

XIII. SPORTSKE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Članak 133.
(1) Sportske, marketinške i druge aktivnosti se mogu obavljati u luci na osnovi odobrenja Kapetanije i uz suglasnost Lučke uprave.


(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja i suglasnosti mora se podnijeti Kapetaniji I Lučkoj upravi najmanje tri dana prije početka sportske, marketinške ili druge aktivnosti.

 


XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 134.
Grafički prikazi kao sastavni dio ovog Pravilnika su:
1. Ortofoto plan s granicama lučkog područja, prilog 1a i 1b.
2. Raspored lučkih područja, prilog 2
3. Operativno lučko područje, raspored vezova, prilog 3a-3c.
4. Komunalno lučko područja, raspored vezova, prilog 4a-4d
5. Nautičko lučko područje, prilog 5
6. Obala posebne namjene Škverić, prilog 6
7. Raspored hidranata i priključaka za struju, te kontejnera za smeće, prilog 7.

Članak 135.
Za materiju koja nije regulirana ovim Pravilnikom, a odnosi se na red u luci Mali Lošinj neposredno se primjenjuju odredbe Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 56/13) i Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12).


Članak 136.
(1) Ovaj Pravilnik biti će vidno izložen u uredu Lučke uprave, na recepcijama ovlaštenog koncesionara te na ostalim pogodnim mjestima u luci.


(2) Sadržaj ovog Pravilnika biti će objavljen i na internet stranici Lučke uprave (website) na hrvatskom i engleskom jeziku, adresa:
www.luckauprava-losinj.hr


Članak 137.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o redu u luci prestaje važiti Pravilnik o redu u Gradskoj luci Mali Lošinj kojega je donijelo Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj dana 23. prosinca 2005. godine.

Članak 138.
Ovaj Pravilnik o redu u luci mora odobriti Lučka kapetanija Rijeka.


Članak 139.
Ovaj Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Mali Lošinj.

 

Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj ................................Ljiljana Rukonić, dipl.oecc.

 

Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj .................................................... Gracijano Petrinić ing.pom.pr.

Midas

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.