Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Na temelju Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07) i članka 13. stavak 1. Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj (u daljnjem tekstu ŽLU Mali Lošinj) na svojoj 79-07. sjednici održanoj dana 19. listopada 2007. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK O KORIŠTENJU STALNOG VEZA

sa kriterijima za dodjelu veza i brojem vezova na komunalnim dijelovima luka

Članak 01.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, uvjeti, kriteriji dodjele i broj stalnih vezova za plovila na komunalnim dijelovima luka u nadležnosti ŽLU Mali Lošinj.

Članak 02.

Vezom u smislu ovog pravilnika smatra se mjesto na obali (rivi, molu, pontonu, muliću i sl.) na kojem je moguć i dopušten vez plovila.

Obzirom na stupanj sigurnosti i uvjete veza, vezovi su podijeljeni u dvije zone, što je definirano u posebnoj Odluci o visini lučkih pristojbi i naknada, članak 13.

Članak 03.

Vlasnici brodova/brodica kojima je dodijeljen na korištenje stalni vez na komunalnom dijelu luke dužni su sa ŽLU Mali Lošinj sklopiti Ugovor o korištenju stalnog veza.

Dosadašnji korisnici vezova koji su pravo korištenja veza stekli pravnim aktom bivših Mjesnih zajednica i/ili aktom bivših općina ili po njima ovlaštenih tijela i udruga ili temeljem lučkih uzanci mogu ravnopravno nastaviti sa korištenjem veza.

Članak 04.

Pravo na potpisivanje Ugovora o korištenju stalnog veza u komunalnom dijelu luke imaju: - državljani Republike Hrvatske;

- vlasnici plovila;

Članak 05.

Korisnik stalnog veza dužan je uz zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke dostaviti:

-         osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova;

-         dokaz o vlasništvu broda/brodice;

Članak 06.

Broj komunalnih vezova u komunalnim dijelovima pojedinih luka iznosi:

R.br.

Luka

Broj komunalnih vezova

1.

Mali Lošinj: - Škverić

- Ponton/komunalni vez

135

30

2.

Baldarka

10

3.

Čikat

0

4.

Ilovik

65

5.

Jadrišćica

0

6.

Nerezine

25

7.

Osor

45

8.

Rovenska

75

9.

Srakane Vele

0

10.

Sv. Martin

55

11.

Susak

60

12.

Unije

10

13.

Veli Lošinj

40

14.

Martvaska

0

 

Članak 07.

U granicama raspoloživih kapaciteta u lukama nadležnosti ŽLU Mali Lošinj dodijeliti će se vezovi sukladno propisanim kriterijima i prioritetima, i to redom kako slijedi:

- vlasnicima plovila koji imaju prebivalište ili sjedište na području Grada Mali Lošinj najmanje 15 posljednjih godina, čija su plovila upisana na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku;

- vlasnicima broda/brodice koji su porijeklom/rodom iz mjesta u kojem se nalazi luka (povratnici), čija su plovila upisana na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku;

- vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području Grada Mali Lošinj manje od 15 posljednjih godina, čija su plovila upisana na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku;

- vlasnici broda/brodice koji su vlasnici kuće/stana za odmor u mjestu u kojem se nalazi luka čija su plovila upisana na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku;

- ostale fizičke i/ili pravne osobe sukladno raspoloživom kapacitetu luke.

Članak 08.

Korisnik stalnog veza dužan je upotrebljavati lučki vez dan u korištenje pažnjom dobrog gospodara u skladu s uobičajenim načinom njegove uporabe i odredbama zakona.

U protivnom je korisnik veza davatelju odgovoran za nastalu štetu.

Ukoliko se korisnik veza ne ponaša u skladu običaja i odredbi zakona osobno odgovara za nastalu štetu bilo davatelju ili trećoj osobi.

Korisnik veza posebno odgovara u skladu gornje odredbe, ako bi šteta nastupila kao posljedica bilo izlijevanja ili izbacivanja ulja i/ili goriva u akvatoriju veza iz njegove brodice, a koja šteta se može pripisati njegovoj krivnji.

Članak 09.

Korisnik veza ne može svoje pravo korištenja veza prenijeti na treću osobu, što znači da je korištenje veza neprenosivo, osim uz suglasnost ŽLU Mali Lošinj.

Prijenos prava korištenja veza moguć je jedino kada to pravo koriste nasljednici, temeljem sudskog rješenja o nasljeđivanju.

Članak 10.

Za vrijeme kada se matični brod/brodica ne nalazi na stalnom vezu u komunalnom dijelu luke, ŽLU Mali Lošinj može isti dati na privremeno korištenje drugom brodu/brodici uz naknadu.

Članak 11.

Korisnik veza mora izvršavati naloge ŽLU Mali Lošinj i pridržavati se propisanog reda u lukama.

Članak 12.

Korisnik veza ne smije svojim postupcima ugrožavati sigurnost plovidbe u luci ili sigurnost drugih plovila na njihovim vezovima. Zabranjeno je preuređivati, dograđivati, postavljati i mijenjati privez bez suglasnosti ŽLU Mali Lošinj.

Članak 13.

Korisnik veza dužan je platiti propisane lučke pristojbe za korištenje stalnog veza u komunalnom dijelu luke prema ugovoru.

Članak 14.

Pravo korištenja veza prestaje:

  1. odustajanjem od daljnjeg korištenja,
  2. otuđenjem plovila,
  3. oduzimanjem prava daljnjeg korištenja,
  4. brisanjem iz očevidnika radi uništenja plovila.

Članak 15.

Otuđenje i uništenje plovila korisnik veza dužan je prijaviti u roku od osam dana od dana otuđenja ŽLU Mali Lošinj .

Korisnik veza koji je otuđio svoje plovilo, kao i korisnik kome je oduzeto pravo korištenja dužan je ŽLU Mali Lošinj u roku iz prethodnog stavka predati vez u ispravnom stanju i slobodan od plovila.

Članak 16.

Korisnik veza u luci koji otuđi svoje plovilo s namjerom da nabavi novo plovilo, zadržava pravo na korištenje veza ako u roku od šest mjeseci nabavi i postavi na vez novo plovilo koje je prethodno upisano u očevidnik brodica, te o istome izvijesti ŽLU Mali Lošinj.

Članak 17.

Korisniku veza oduzima se pravo na daljnje korištenje veza u slijedećim slučajevima:

  1. ako se ne pridržava propisanog reda u lukama,
  2. ako ne plati propisane lučke pristojbe za korištenje veza u luci prema ugovoru,
  3. ako ne izvršava naloge ŽLU Mali Lošinj,
  4. ako postupcima ugrožava sigurnost plovidbe u luci ili sigurnost drugih plovila na njihovim vezovima.

Članak 18.

ŽLU Mali Lošinj će pismeno pozvati bespravnog korisnika veza da sam ukloni plovilo iz komunalnog dijela luke ostavljajući mu za to rok od 8 dana.

Rok iz stavka 1. ovog članka može biti i kraći ako ŽLU Mali Lošinj ili nadležna tijela lučke kapetanije, inspekcija ili pomorska policija ocijene da se radi o hitnom slučaju, odnosno sprječavanju neposredne i očite štete ili bitnom narušavanju reda u luci.

Ako vlasnik odnosno korisnik prava raspolaganja plovilom kome je oduzeto pravo daljnjeg korištenja veza ne ukloni svoje plovilo sam u roku utvrđenom Rješenjem o gubitku prava na korištenje veza, ono će biti uklonjeno s područja luke po nalogu ŽLU Mali Lošinj putem najbliže treće osobe opremljene za obavljanje ovog posla, a na trošak i rizik dosadašnjeg korisnika veza koji je izgubio pravo na vez.

Na način iz stavka 1. biti će uklonjeno i plovilo vlasnika odnosno korisnika prava raspolaganja plovilom koji bez pravnog osnova koristi vez u luci.

U slučaju sprečavanja ŽLU Mali Lošinj u provođenju konačne odluke i radnji iz ovog članka, ŽLU Mali Lošinj za rješavanje nastalog problema tražiti pomoć nadležnih organa.

Članak 19.

Provedbe odredbi ovog Pravilnika utvrđuje ŽLU Mali Lošinj putem ovlaštene osobe za održavanje reda u lukama.

Odluku o gubitku prava na korištenje veza u luci, na prijedlog ovlaštene osobe, donosi ravnatelj.

Ako korisnik veza smatra da su donošenjem odluke iz prethodnog stavka povrijeđene odredbe ovog Pravilnika, može uložiti prigovor na Rješenje o gubitku prava na korištenje veza Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana primitka istoga.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

UPRAVNO VIJEĆE ŽLU

Predsjednik:

Dragomir Fatuta

Pravilnik je objavljen 17. listopada 2007. godine na oglasnoj ploči ŽLU Mali Lošinj, a počinje se primjenjivati 01. siječnja 2008. godine.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.