Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 16. t. 8 Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 08/2014 sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donijelo je

 

 

PRAVILNIK

o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka

 

 

I.              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju u komunalnim dijelovima luka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se kriteriji za davanje prava na korištenje stalnog veza u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja (u daljnjem tekstu: luke), kojima upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), postupak za ostvarivanje prava na korištenje stalnog veza, uvjeti sklapanja ugovora o stalnom vezu i njihov obvezni sadržaj, kontrola i nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza te ostala prava i obveze u svezi ostvarivanja prava korištenja stalnog veza.

 

Članak 2.

             Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, neovisno u kojem su rodu korišteni.

 

Članak 3.

            Stalnim vezom u smislu ovog Pravilnika smatra se vez na komunalnom dijelu luke za čije se korištenje sklapa ugovor s Lučkom upravom na minimalno mjesec dana.

             

II.            UVJETI I KRITERIJI  ZA DAVANJE STALNOG VEZA

 

UVJETI

Članak 4.

Uvjet za davanje stalnog veza na komunalnom dijelu luke je dostava:

 1. osobne iskaznice, odnosno izvoda iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnice, te povlastice o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila),
 2. dokaz o vlasništvu plovila (valjana plovidbena dozvola nadležne lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).

 

Članak 5.

Prvenstvo na dobivanje korištenja stalnog veza imaju:

 1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika;
 2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,
 3. vlasnici brod/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

 

 

 

Članak 6.

            U komunalnom dijelu luke korištenje stalnog veza može se dati najviše za 2 plovila istog vlasnika, i to 1 plovilo za gospodarske svrhe i 1 plovilo u privatne svrhe.

 

KRITERIJI

Članak 7.

            Stalni vez daje se na korištenje prema redoslijedu utvrđenim na Listi prioriteta za davanje prava korištenja stalnog veza (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta).

            Lista prioriteta utvrđuje se na temelju podnesenih zahtjeva za davanje prava na korištenje stalnog veza prema slijedećim kriterijima:

 1. svrsi za koju se koristi plovilo;
 2. prebivalištu/sjedištu podnositelja zahtjeva;
 3. tradicionalnom tipu plovila;
 4. broju stalnih vezova koje koristi podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji.

 

Članak 8.

Način bodovanja sukladno svrsi za koju se plovilo koristi:

 

Tablica 1.       

SVRHA

BROJ BODOVA

Gospodarska

30

Privatna

15

 

Podnositelj zahtjeva mora biti registriran za obavljanje djelatnosti iz Tablice 1. što dokazuje izvatkom iz sudskog, odnosno obrtnog registra ne starijim od 30 dana, te ovlašten za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova, malog obalnog ribolova te ribolovnog turizma, što dokazuje ovjerenom preslikom povlastice, odnosno ovlaštenja izdanim u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju morsko ribarstvo.

 

Članak 9.

Način bodovanja prema prebivalištu/sjedištu, te duljini boravka plovila na određenom području:

 

Tablica 2.       

MJESTO PREBIVANJA

BROJ BODOVA PO GODINI PREBIVANJA

Na području JLS u kojoj se nalazi luka

2

Duljina boravka plovila na tom području

1

 

Duljina boravka plovila na određenom području dokazuje se odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna Lučka kapetanija ili Lučka uprava.

            Bodovi se ostvaruju uz uvjet da je plovilo upisano na području Lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku.

           

Članak 10.

            Kriteriji iz članka 8. i 9. ovog Pravilnika ostvaruju se kumulativno.

 

Članak 11.

Ukupni bodovi ostvareni prema kriterijima iz članka 8.  i 9. ovog Pravilnika zbrajaju se te se na temelju ukupno utvrđenog zbroja bodova podnositelji zahtjeva uvrštavaju u Listu prioriteta.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva prema kriterijima iz članka 8. i 9. ovog Pravilnika ostvare isti zbroj bodova, u Listu prioriteta uvrštavaju se prema datumu podnošenja zahtjeva.

 

 

III.           POSTUPAK  ZA DAVANJE STALNOG VEZA

 

Članak 12.

             Postupak za utvrđivanje Liste prioriteta pokreće Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

            Upravno vijeće može pokrenuti postupak utvrđivanja Liste prioriteta za jednu luku, više luka u jednoj ili više jedinica lokalne samouprave ili sve luke kojima upravlja Lučka uprava.

 

Članak 13.

            Postupak za utvrđivanje Liste prioriteta započinje objavom javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza.

            Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Lučke uprave i web stranicama Lučke uprave.

            Sadržaj javnog poziva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće u skladu s ovim Pravilnikom.

 

Članak 14.

            Zahtjev za sklapanje ugovora o stalnom vezu podnosi se Lučkoj upravi u skladu sa sadržajem javnog poziva.

            Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu. U obrascu je sadržana i izjava podnositelja zahtjeva da je suglasan s objavom njegovih osobnih podataka na Listi prioriteta, u skladu s odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka.

            Zahtjevu se prilažu isprave i drugi dokazi kojima se utvrđuje osnovanost zahtjeva prema odredbama ovog Pravilnika i javnog poziva.

 

Članak 15.

            Postupak utvrđivanja prijedloga Liste prioriteta provodi Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

            Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 (dva) člana.

            Predsjednik Povjerenstva je član Upravnog vijeća iz reda osnivača.

            Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće, i to:

 • jednog člana samostalno, u pravilu iz reda lučkih redara;
 • jednog člana na nadležne lučke kapetanije.

 

Članak 16.

            Zahtjevi podneseni izvan roka odbacit će se.

            Zahtjevi podnositelja koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika odbit će se kao neosnovani. 

            Podnositelje nepotpunih zahtjeva pozvat će se da u roku od petnaest dana upotpune zahtjev.

            Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne upotpuni zahtjev, bodovanje će se izvršiti bez kriterija za koja je zahtjev nepotpun.

            Povjerenstvo je ovlašteno provesti dokazni postupak primjenom pravila o dokazivanju koja uređuje opći upravni postupak ako posumnja u vjerodostojnost isprava i dokaza koji su priloženi zahtjevu i odbaciti zahtjev ako ocijeni da su isprave i dokazi nevjerodostojni.

            Odluka Ravnatelja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva nije upravni akt.

 

Članak 17.

            Na temelju obavljenog bodovanja svakog zahtjeva, Povjerenstvo će utvrditi prijedlog Liste prioriteta.

            Lista prioriteta sadrži:

 • redni broj podnositelja zahtjeva;
 • ime i prezime podnositelja zahtjeva;
 • mjesto prebivališta/sjedišta podnositelja zahtjeva;
 • osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva;
 • broj bodova po svakom od kriterija za svakog podnositelja zahtjeva;
 • ukupni zbroj bodova po podnositelju zahtjeva;
 • mjesto, datum i vrijeme utvrđivanja prijedloga Liste prioriteta;
 • uputu o ostvarivanju prava na prigovor.

U Listi prioriteta ne navode se podaci o zahtjevima koji su odbačeni ili odbijeni.

Prijedlog liste prioriteta javno se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Lučke uprave.

 

Članak 18.

            Na utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom vijeću u roku od trideset dana od dana javne objave prijedloga Liste prioriteta na oglasnoj ploči Lučke uprave.

            O prigovorima odlučuje Upravno vijeće.

            Odluka Upravnog vijeća je konačna.

 

Članak 19.

            Konačnu Listu prioriteta utvrđuje Ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

            Konačna Lista prioriteta utvrđuje se na razdoblje od četiri godine.

            Iznimno, Ravnatelj može produljiti važenje Konačne Liste prioriteta ako ocjeni to opravdanim s obzirom na odnos broja podnositelja zahtjeva i raspoloživih stalnih vezova.

Na sadržaj i objavu Konačne Liste prioriteta na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 18. ovog Pravilnika.

 

Članak 20.

            Za vrijeme važenja Konačne Liste prioriteta podnositelji zahtjeva dužni su obavijestiti Lučku upravu o svakoj promjeni okolnosti koja je vezana za uvjete i kriterije iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika.

            Ako se za vrijeme važenja Konačne Liste prioriteta promjene okolnosti iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika tako da podnositelj zahtjeva više nema uvjeta za korištenje stalnog veza, podnositelj zahtjeva briše se s Konačne Liste prioriteta. Odluku o tome donosi Ravnatelj na prijedlog Povjerenstva.        

 

Članak 21.

            Stalni vez daje se na korištenje podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu na Listi prioriteta.

O davanju stalnog veza na korištenje odlučuje Ravnatelj u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

            Pravo korištenja stalnog veza stječe se sklapanjem ugovora o stalnom vezu.

            Ako podnositelj zahtjeva ne prihvati ponuđeni mu stalni vez, briše se iz Liste prioriteta, a stalni vez ponudit će se podnositelju zahtjeva koji je sljedeći na Listi prioriteta.

            Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovog članak, podnositelj zahtjeva koji odbije ponuđeni mu stalni vez neće se brisati s Liste prioriteta ako se ocjeni da ponuđeni vez nije adekvatan plovilu za koje ga namjerava koristiti.

 

Članak 22.

            Ukoliko, za vrijeme važenja Konačne Liste prioriteta, dođe do iznimnih situacija, korištenje veza može se dati izvan te Liste na privremeno ili trajno korištenje.

Stalni vez se može dati na privremeno korištenje, najdulje 6 mjeseci, u slijedećim slučajevima:

 • korisnicima kojima je zbog radova na lučkoj podgradnji ili lučkoj nadgradnji onemogućeno korištenje stalnog veza za koji ima ugovor o stalnom vezu;
 • korisnicima koji zbog oštećenja lučke podgradnje ili uređaja, odnosno opreme za privez ne mogu sigurno koristiti vez;

Stalni vez se može dati, izvan Konačne Liste prioriteta, na trajno korištenje, u slijedećem slučaju:

 • kada je korisnicima onemogućeno daljnje korištenje stalnog veza za koje imaju sklopljen ugovor o stalnom vezu uslijed promjene namjene pojedinih dijelova luke.

 

IV.          UVJETI SKLAPANJA UGOVORA O STALNOM VEZU I NJIHOV OBVEZNI SADRŽAJ, TE KORIŠTENJE STALNOG VEZA

 

Članak 23.

            Pravo korištenja stalnog veza stječe se sklapanjem ugovora o stalnom vezu.

Pravo korištenja stalnog veza daje se u odnosu na konkretno plovilo.

                       

Članak 24.

            Pravo korištenja stalnog veza ne može se otuđiti, ustupiti, ili na bilo koji drugi način prenijeti na drugu osobu.

            Iznimno, pravo korištenja stalnog veza može se naslijediti ukoliko korisnik umre ili ukoliko korisnik koji je fizička osoba umre, a vođenje obrta se nastavi sukladno propisima o obrtu, njegovi nasljednici te slijednici pravne osobe stupaju na mjesto korisnika veza ukoliko u roku od 6 mjeseci od dana smrti korisnika stalnog veza odnosno prestanka pravne osobe zatraže sklapanje ugovora o stalnom vezu uz uvjet da zadovoljavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika.

           

Članak 25.

            Na obvezni odnos između Lučke uprave i korisnika koji su sklopili ugovor o stalnom vezu primjenjuju se Statut, ovaj Pravilnik te drugi opći akti Lučke uprave.

 

Članak 26.

Ugovor o stalnom vezu obavezno mora sadržavati osobne podatke o korisniku veza, podatke o plovilu, visinu i način plaćanja naknade za vez, odredbe o pravima i obvezama korisnika veza i Lučke uprave, posebice, mjesto priveza plovila na obilježenom vezu s istaknutim brojem, sve uvjete glede sigurnosti plovidbe u luci i održavanja reda u luci, vrijeme na koje se ugovor sklapa, načinu prestanka važenja ugovora.

            Korisnici su dužni u roku od 30 dana obavijestiti Lučku upravu o svakoj promjeni koja je od utjecaja na pravo korištenja stalnog veza.

 

Članak 27.

            Ugovor o stalnom vezu sklapa se na određeno vrijeme, ali ne dulje od deset godina.

            Predložak teksta Ugovora čini prilog 1. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

            Isključuje se primjena pravila obveznog prava o prešutnom produljenju obveznog odnosa u skladu sa sadržajem ugovora.

 

Članak 28.

Korisnik stalnog veza dužan je dodijeljeni mu vez upotrebljavati pažnjom dobrog gospodara u skladu s uobičajenim načinom njegove uporabe te nije ovlašten preuređivati, dograđivati, postavljati i mijenjati privez bez prethodno dobivene suglasnosti Lučke uprave.

 

Članak 29.

Korisnik veza se obvezuje pridržavati propisanog reda u lukama te izvršavati naloge Lučke uprave.

 

Članak 30.

Korisnik ne smije svojim postupcima ugrožavati sigurnost plovidbe u luci ili sigurnost drugih plovila na njihovim vezovima.

 

Članak 31.

Korisnik koji vez koristi suprotno odredbama članaka 28., 29. i 30. ovog Pravilnika odgovara Lučkoj upravi ili trećoj osobi za nastalu štetu, a posebice odgovora za štetu koja nastane kao posljedica izlijevanja ili izbacivanja ulja i/ili goriva iz njegovog plovila u akvatoriju veza, a utvrdi se da je do iste došlo krivnjom Korisnika.

 

Članak 32.

Pravo korištenja stalnog veza prestaje:

 • smrću ili prestankom korisnika,
 • brisanjem plovila iz upisnika brodova, upisnika jahti ili evidencije brodica (očevidnika) Lučke kapetanije, odnosno njene ispostave mjesno nadležne za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se luka nalazi,
 • u slučaju otuđenja plovila po bilo kojem osnovu,
 • istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
 • odustajanjem od daljnjeg korištenja,
 • sporazumnim raskidom ugovora,
 • jednostranim raskidom ugovora,
 • oduzimanjem prava daljnjeg korištenja,
 • i u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom.

           

Nastupanjem okolnosti iz stavka 1. t. 3. ovog članka smatra se da je ugovor o stalnom vezu raskinut.

 

Članak 33.

Korisniku veza oduzima se pravo na daljnje korištenje veza u slijedećim slučajevima:

-       ako se ne pridržava propisanog reda u lukama,

-       ako ne plati  propisane lučke pristojbe i naknadu za vez,

-       ako ne izvršava naloge Lučke uprave,

-       ako svojim postupcima ugrožava sigurnost plovidbe u luci ili sigurnost drugih plovila na njihovim vezovima,

-       ukoliko postupa suprotno odredbama ovog Pravilnika i Ugovora o korištenju veza.

 

Članak 34.

            Korisnik čije je pravo korištenja veza prestalo, dužan je u roku od 8 dana od dana prestanka prava korištenja, predati Lučkoj upravi vez u stanju u kakvom ga je primio slobodan od plovila.

Uređaje ili naprave veza na privezištu ili sidra na sidrištu, na kojima je korisnik na temelju ugovora imao stalni vez, korisnik je dužan predati Lučkoj upravi u stanju u kojem ih je primio.

Korisnik odgovara za štetu Lučkoj upravi nastalu pri uklanjanju nedostataka na tim uređajima ili napravama nastalih u vrijeme trajanja ugovora.

 

V.            KONTROLA I NADZOR NAD IZVŠAVANJEM UGOVORNIH OBVEZA I KORIŠTENJEM STALNOG VEZA

 

Članak  35.

Kontrolu i nadzor nad izvršavanjem financijskih obveza koje proizlaze iz odredbi ovog Pravilnika i ugovora o stalnom vezu izvršava Ravnatelj Lučke uprave.

 

 

 

Članak 36.

            Kontrolu i nadzor nad korištenjem veza i pripadajuće opreme izvršavaju  Povjerenstvo za dodjelu vezova i lučki redari, najmanje jednom godišnje.

 

Članak 37.

            Lučka uprava će korisnike vezova koji vez koriste suprotno odredbama ovog Pravilnika ili Ugovora o korištenju stalnog veza, pozvati da u roku od 8 dana otklone sve uočene nepravilnosti, a u protivnom će raskinuti ugovor.

 

Članak 38.

            Lučka uprava će vlasnika plovila koji koristi stalni vez bez valjane pravne osnove pozvati da u roku od 8 dana sam ukloni plovilo iz komunalnog dijela luke.

Rok iz stavka 1. ovog Članka može biti i kraći ukoliko Lučka uprava ili nadležna tijela Lučke kapetanije, inspekcija ili pomorska policija ocijene da se plovilo mora bez odgode ukloniti radi sprečavanja neposredne i očite štete ili radi bitnog narušavanja reda u luci.

Ako vlasnik plovila iz stavka 1. ovog članka ili korisnik stalnog veza kojem je oduzeto pravo daljnjeg korištenja veza ne ukloni svoje plovilo sam u ostavljenom roku, Lučka uprava će plovilo neposredno ili putem treće osobe ukloniti na teret i rizik vlasnika plovila ili dotadašnjeg korisnika stalnog veza.

 

VI.          PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju stalnog veza od 17. listopada 2007.g.

 

Članak 40.

            Osoba koja je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika koristila stalni vez bez valjane pravne osnove nema pravo podnošenja zahtjeva za davanjem prava na korištenje stalnog veza, osim ako je pokrenula odgovarajući postupak ili poduzela odgovarajuće radnje radi stjecanja valjane pravne osnove za korištenje stalnog veza.

            Korisnik koji u vrijeme stupanja na snagu ovog Pravilnika ima nepodmirenih obveza prema Lučkoj upravi po osnovi lučkih pristojbi ili lučkih naknada, nema pravo podnošenja zahtjeva za davanjem prava na korištenje stalnog veza dok ne ispuni svoje obveze u cijelosti.              

 

Članak 41.

Lučka uprava će najkasnije do 31. prosinca 2014. godine izvršiti reviziju:

- svih ugovora o stalnom vezu,

- broja vezova na komunalnim dijelovima luka,

- Liste prioriteta.         

Prilikom revizije Liste prioriteta Ravnatelji će u roku od 30 dana pozvati sve postojeće podnositelje zahtjeva, gdje utvrde da za to postoji potreba, da svoje zahtjeve usklade s uvjetima i kriterijima iz ovog Pravilnika u roku od 45 dana.

            Nakon izvršene revizije iz stavka 1. ovog članka, Lučka uprava će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine raspisati javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza na korištenje.

            Javni se poziv odnosi na podnositelje zahtjeva koji nisu već uvršteni u Listu prioriteta važeću prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

            Prilikom utvrđivanja nove Liste prioriteta, prioritetno će se uvrstiti podnositelji zahtjeva s do tada važeće Liste prioriteta i to utvrđenim redoslijedom.

 

 

 

Članak 42.

Ugovori o stalnom vezu koji su sklopljeni na temelju općih akata Lučke uprave koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika:

-    ako su sklopljeni na određeno vrijeme ostaju važiti do isteka roka na koji su sklopljeni,

-   ako su sklopljeni na neodređeno vrijeme, uskladit će se s odredbama ovog Pravilnika u pogledu roka trajanja. Lučka uprava će sve takve korisnike pozvati da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zaključe nove Ugovore o stalnom vezu na određeno vrijeme od  10 godina. Ukoliko se korisnici ne odazovu ili ne prihvate zaključivanje novog ugovora, dotadašnji će se ugovori raskinuti.

Ugovori o stalnom vezu sklopljeni na neodređeno ili na određeno vrijeme na temelju općih akata Lučke uprave koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a ne udovoljavaju uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika uskladit će se s odredbama ovog Pravilnika. Lučka uprava pozvat će sve takve korisnike da, u roku od  6 mjeseci od poziva, usklade uvjete s odredbama ovog Pravilnika i o tome dostave dokaz Lučkoj upravi. Ukoliko korisnik uskladi uvjete:

- ako su ugovori sklopljeni na određeno vrijeme ostaju važiti do isteka roka na koji su sklopljeni,

- ako su ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme, uskladit će se s odredbama ovog Pravilnika u pogledu roka trajanja. Lučka uprava će sve takve korisnike pozvati da u daljnjem roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zaključe nove Ugovore o stalnom vezu na određeno vrijeme od  10 godina.

Ukoliko se korisnici ne usklade s odredbama ovog Pravilnika ili se usklade, a ne odazovu ili ne prihvate zaključivanje novog ugovora, dotadašnji će se ugovori raskinuti.

 

Članak 43.

            Ravnatelj će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uvjeta popisati, i tamo gdje je to moguće, obilježiti mjesta priveza plovila na obilježenom vezu s istaknutim brojem i unijeti iste u geografski informacijski sustav.

            U slučaju promjena oznake obilježja stalnog veza, ravnatelj će korisniku ponuditi sklapanje dodatka ugovora o stalnom vezu radi usklađenja s novonastalim stanjem.

 

Članak 44.

            Ravnatelj će u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pokrenuti postupak raskida ugovora o stalnom vezu sklopljenog s korisnicima koji nisu platili naknadu za korištenje veza po dospijeću.

 

Članak 45.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

 

KLASA:342-21-01/14-2/53

UR.BROJ:216/2014-GP

Mali Lošinj, 17. prosinca 2014.g.

 

 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Upravno vijeće

 

 

                                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                       ________________________

                                                                                          Ljiljana Rukonić, dipl.oecc.

Foto galerija