Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, 14,11), članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj (KLASA: 342-21-01/15-2/1, URBROJ: 02/2015-GP ), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj od 27. studenog 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj raspisuje slijedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave

Mali Lošinj

 

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti

-   najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine.

 Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

 S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

 Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, Priko 64, 51550 Mali Lošinj, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“. 

 Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

 Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

 O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Temeljem sve boljih rezultata i stalnog povećanja broja putnika na Zračnoj luci Rijeka, uprava aviokompanije Eurowings uvela je redovitu zimsku liniju koja će povezivati Rijeku sa Kolnom, a preko njega i sa brojnim destinacijama u cijelom svijetu      (gotovo svi glavni gradovi u Europi, SAD, Kuba, Dominikanska Republika, Tajland, Južnoafrička Republika i brojni drugi) tijekom cijele godine. Prvi let iz Kolna za Rijeku krenuo je 10.11.2017. u 12:35h, s povratkom iz Rijeke za Koln isti dan u 14:40h. Tijekom čitavog zimskog perioda (10.11.2017.-21.3.2018.) navedena linija odvijati će se dva puta tjedno: nedjeljom i petkom (10.11.2017.-1.12.2017. i 12.1.2018.-16.2.2018.), te nedjeljom i srijedom (6.12.2017.-3.1.2018. i 21.2.2018.-21.3.2018.)

 

 

KORISNICIMA VEZOVA u luci Mali Lošinj (bazen Poljana-Runjica) - nadležnosti ŽLU Mali Lošinj

 

Predmet: Obavijest o izmicanju nelegalnih sidrenih sustava s priveznim plutačama traži se

 

Poštovani,

         Temeljem, Odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, utvrđen je obuhvat lučkog područja  kojim upravlja ŽLU Mali Lošinj, a slijedom toga je utvrđen i obuhvat luke Mali Lošinj – bazen Poljana-Runjica.

Stoga, ŽLU Mali Lošinj, nalaže, vlasnicima, odnosno korisnicima priveznih plutača u bazenu Poljana-Runjica, da u vremenskom periodu od 15 dana od dana ove službene obavijesti (03. studeni 2017. god.), samostalno uklone sve nelegalne privezne plutače koje se nalaze između postojećih molova(gatova), a nisu privezani za isti, te da uklone sve privezne plutače koje se nalaze, od zadnjeg mola(gata), i to, prema području obuhvata nadležnosti ŽLU Mali Lošinj, koje je vidljivo iz skice u prilogu.

Ukoliko, isti to ne i učine, ŽLU Mali Lošinj, slijedom „Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovu korištenju na komunalnim dijelovima luka“, uklonit će iste, putem treće osobe i odložit će ih na lučko područje nadležnosti.

 

 

S poštovanjem,

              ŽLU MALI LOŠINJ

             Ravnatelj

                                                                                         Gracijano Petrinić

 

 

Mali Lošinj, 18.10.2017. godine

        OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA SANACIJI MOSTA OSOR

 

 Ovim putem Vas obavještavamo da će zadnje otvaranje pokretnog mosta Osor biti u jutarnjem treminu 24.10.2017. godine, dok će se u popodnevnom terminu postaviti privremeni (nepokretni) pomoćni most za potrebe odvijanja cestovnog prometa do završetka radova koji su planirani za 10.02.2018. godine.  

 

 

 

                                                                                                             ŽLU MALI LOŠINJ

                                                                                                                                    Gracijano Petrinić, ravnatelj

 

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13), te pregleda i ocjene pristigle ponude u javnoj nabavi, evidencijski broj nabave 06-MV/17., članka 20. st. 4. Statuta ŽLU Mali Lošinj, Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, dana 01. kolovoza 2017.g. na svojoj 04/2017 sjednici, donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o odabiru ponude u predmetu nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17

 

I.

Temeljem provedenog postupka javne nabave sukladno članku 31. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, 06-MV/17, odabire se ponuda ponuditelja BSK COMMERCE d.o.o.:

 BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229;

s oznakom ponude 17038 s ponuđenim iznosom od 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

  

II.

Početak radova za sanaciju južnog lukobrana u luci Ilovik, započinje danom zaključenja ugovora, odnosno uvođenjem u posao, a krajnji rok izvođenja radova je 15. siječanj 2018. godine.

 

III.

 Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

 

IV.

Naručitelj će temeljem ove Odluke o odabiru objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

V.

Rok mirovanja sukladno članku 306. stavak 2., Zakona o javnoj nabavi 2016., se ne primjenjuje.

 

 OBRAZLOŽENJE

 Naručitelj ŽLU Mali Lošinj na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi proveo je postupak javne nabave za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17;

 procijenjena vrijednost nabave je 645.000,00 kn bez PDV-a;

  • dana 07. veljače 2017. godine Naručitelj je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabave;
  • Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje;
  • datum slanja objave 08. lipnja 2017.g.;
  • datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 08. lipnja  g. pod brojem;  2017/S 0F2-0011343.

-    Naručitelj je odredio rok dostave ponuda do 30. lipnja 2017. godine u 12.00 sati, te utvrdio  da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigla jedna (1) ponuda ponuditelja:

  1. BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229; ,a ponuda iznosi 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

- ponuda ponuditelja tvrtke BSK COMMERCE d.o.o. je izvan okvira planiranih sredstava nabave. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, utvrđuje da iznos ponude premašuje procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Shodno tome, Naručitelj, donosi odluku za osiguranje dodatnih sredstava u visini dostavljene ponude sukladno čl.298, st.1,.toč.9, ZJN 2016., u kojem se predlaže zaključenje ugovora s ponuditeljom BSK COMMERCE d.o.o., s obzirom da ista u svemu ostalome udovoljava Dokumentaciji o nabavi;  

 Temeljem članka 82. stavka 1., točke 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučeno je kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 Žalba se može izjaviti u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a istodobno primjerak žalbe dostaviti naručitelju na dokaziv način uz plaćanje naknade i upravne pristojbe sukladno članku 169. Zakona o javnoj nabavi.

  

KLASA: 342-21-01/17-2/27

URBROJ: 152/2017-FB

Mali Lošinj, 01. kolovoza 2017.

 

                                                                                         Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj

                                                                                                                  Predsjednica:

                                                                                                        Ljiljana Rukonić, dipl.oecc

Foto galerija

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.