Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

 

 

KORISNICIMA VEZOVA u luci Mali Lošinj (bazen Poljana-Runjica) - nadležnosti ŽLU Mali Lošinj

 

Predmet: Obavijest o izmicanju nelegalnih sidrenih sustava s priveznim plutačama traži se

 

Poštovani,

         Temeljem, Odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, utvrđen je obuhvat lučkog područja  kojim upravlja ŽLU Mali Lošinj, a slijedom toga je utvrđen i obuhvat luke Mali Lošinj – bazen Poljana-Runjica.

Stoga, ŽLU Mali Lošinj, nalaže, vlasnicima, odnosno korisnicima priveznih plutača u bazenu Poljana-Runjica, da u vremenskom periodu od 15 dana od dana ove službene obavijesti (03. studeni 2017. god.), samostalno uklone sve nelegalne privezne plutače koje se nalaze između postojećih molova(gatova), a nisu privezani za isti, te da uklone sve privezne plutače koje se nalaze, od zadnjeg mola(gata), i to, prema području obuhvata nadležnosti ŽLU Mali Lošinj, koje je vidljivo iz skice u prilogu.

Ukoliko, isti to ne i učine, ŽLU Mali Lošinj, slijedom „Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovu korištenju na komunalnim dijelovima luka“, uklonit će iste, putem treće osobe i odložit će ih na lučko područje nadležnosti.

 

 

S poštovanjem,

              ŽLU MALI LOŠINJ

             Ravnatelj

                                                                                         Gracijano Petrinić

 

 

Mali Lošinj, 18.10.2017. godine

        OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA SANACIJI MOSTA OSOR

 

 Ovim putem Vas obavještavamo da će zadnje otvaranje pokretnog mosta Osor biti u jutarnjem treminu 24.10.2017. godine, dok će se u popodnevnom terminu postaviti privremeni (nepokretni) pomoćni most za potrebe odvijanja cestovnog prometa do završetka radova koji su planirani za 10.02.2018. godine.  

 

 

 

                                                                                                             ŽLU MALI LOŠINJ

                                                                                                                                    Gracijano Petrinić, ravnatelj

 

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13), te pregleda i ocjene pristigle ponude u javnoj nabavi, evidencijski broj nabave 06-MV/17., članka 20. st. 4. Statuta ŽLU Mali Lošinj, Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, dana 01. kolovoza 2017.g. na svojoj 04/2017 sjednici, donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o odabiru ponude u predmetu nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17

 

I.

Temeljem provedenog postupka javne nabave sukladno članku 31. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, 06-MV/17, odabire se ponuda ponuditelja BSK COMMERCE d.o.o.:

 BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229;

s oznakom ponude 17038 s ponuđenim iznosom od 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

  

II.

Početak radova za sanaciju južnog lukobrana u luci Ilovik, započinje danom zaključenja ugovora, odnosno uvođenjem u posao, a krajnji rok izvođenja radova je 15. siječanj 2018. godine.

 

III.

 Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

 

IV.

Naručitelj će temeljem ove Odluke o odabiru objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

V.

Rok mirovanja sukladno članku 306. stavak 2., Zakona o javnoj nabavi 2016., se ne primjenjuje.

 

 OBRAZLOŽENJE

 Naručitelj ŽLU Mali Lošinj na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi proveo je postupak javne nabave za predmet nabave: Sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik, ev. broj nabave 06-MV/17;

 procijenjena vrijednost nabave je 645.000,00 kn bez PDV-a;

  • dana 07. veljače 2017. godine Naručitelj je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabave;
  • Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje;
  • datum slanja objave 08. lipnja 2017.g.;
  • datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 08. lipnja  g. pod brojem;  2017/S 0F2-0011343.

-    Naručitelj je odredio rok dostave ponuda do 30. lipnja 2017. godine u 12.00 sati, te utvrdio  da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigla jedna (1) ponuda ponuditelja:

  1. BSK COMMERCE d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229; ,a ponuda iznosi 973.397,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.216.746,25 kn s PDV-om.

- ponuda ponuditelja tvrtke BSK COMMERCE d.o.o. je izvan okvira planiranih sredstava nabave. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, utvrđuje da iznos ponude premašuje procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Shodno tome, Naručitelj, donosi odluku za osiguranje dodatnih sredstava u visini dostavljene ponude sukladno čl.298, st.1,.toč.9, ZJN 2016., u kojem se predlaže zaključenje ugovora s ponuditeljom BSK COMMERCE d.o.o., s obzirom da ista u svemu ostalome udovoljava Dokumentaciji o nabavi;  

 Temeljem članka 82. stavka 1., točke 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučeno je kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5 (pet) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 Žalba se može izjaviti u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a istodobno primjerak žalbe dostaviti naručitelju na dokaziv način uz plaćanje naknade i upravne pristojbe sukladno članku 169. Zakona o javnoj nabavi.

  

KLASA: 342-21-01/17-2/27

URBROJ: 152/2017-FB

Mali Lošinj, 01. kolovoza 2017.

 

                                                                                         Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj

                                                                                                                  Predsjednica:

                                                                                                        Ljiljana Rukonić, dipl.oecc

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem „Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta“, prihvaćenog na sjednici Upravnog vijeća 01-17 održanoj dana 07. veljače 2017. god., objavljuje sljedeći;

P O Z I V

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme od 20. lipnja – 20. rujna 2017. god.

Pozivaju se fizičke osobe, koje su zainteresirane za osnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 20. lipnja – 20. rujna 2017. god. da pristupe Pozivu, pismenim putem ili da predaju usmeno u uredu ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, 51550 Mali Lošinj, u uredovnom radnom vremenu, svakog dana od 09-12 sati, i to, u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani „ZA POZIV“.

Za rad na određeno vrijeme, u lukama lokalnog značaja Nerezine, Ufratar i Bijar, traži se sljedeće:

  • SEZONSKI DJELATNIK na pola radnog vremena (1 izvršitelj/ica) m/ž

UVJETI: SSS (srednja stručna sprema), društvenog i/ili tehničkog usmjerenja, poznavanje min. 1 (jednog) strana jezika-engleski, u govoru i pismu te poznavanje mornarskih vještina.

Na Poziv se mogu javiti i umirovljenici koji zadovoljavaju navedene uvjete.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

  1. a) Životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  2. b) Preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  3. c) Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 1(mjesec) dana.

Rok za prijavu počinje 12. lipnja, a završava 19. lipnja 2017. godine, u 10 sati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima pismenim putem.

 

ŽLU MALI LOŠINJ

Ravnatelj

Gracijano Petrinić

Dokumentacija o nabavi za postupak: Nabava radova na sanaciji južnog lukobrana u luci Ilovik na otoku Iloviku je objavljena na službenim stranicama Električnog oglasnika javne nabave RH, www.eojn.nn.hr, dana 08. lipnja 2017. god. pod brojem objave:  2017/S 0F2-0011343, ev. br. nabave: 6/MV/2017, dok će otvaranje pristiglih ponuda biti 30. lipnja 2017. god. u službenim prostorijama ŽLU Mali Lošinj s početkom u 12.00 h.

Foto galerija